Prva strana
Općinska uprava
Tenderi
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Sažetak o investicionim potencijalima općine Srebrenik Ispiši E-mail
02 Dec 2014
ImageU cilju podrške potencijalnim investitorima i stvaranja što povoljnijeg poslovnog okruženja, općina Srebrenik je sredinom 2014. godine, u saradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (International Financial Corporation – IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, sačinila Sažetak o investicionim potencijalima općine Srebrenik, kojim je potencijalnim investitorima  pojašnjeno zašto investirati u općinu Srebrenik odn. koje su prednosti naše lokalne zajednice u odnosu na okruženje. Navedeni Sažetak u pdf. formatu na bosanskom i engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:


Privreda Ispiši E-mail
14 Jul 2005
Detalj iz pogona za proizvodnju plastične i Al stolarije firme Herceg d.o.o. Srebrenik
Detalj iz pogona za proizvodnju plastične i Al stolarije firme Herceg d.o.o. Srebrenik
Lokalna strategija zakonodavno-izvršne vlasti općine usmjerena je ka stvaranju ekonomskog ambijenta i promovisanju što većeg broja razvojnih projekata. Općina Srebrenik donijela je čitav niz značajnih odluka i planskih dokumenata koji stimulišu ulaganja i otvaranje novih preduzetničkih firmi na njenom području, a nivo usluga, po zahtjevima preduzetnika , podignut je na visok stepen ekspeditivnosti i minimalne rokove u rješavanju svih zahtjeva iz domena općinske uprave. Uspostavom "Šalter sale" i "Centra za informisanje", informatizacijom rada općinskih službi te uspostavljanjem standarda rada i procedura standarda ISO 9001:2000 (sada je to standard ISO 9001:2008), kao prvi organ uprave na Tuzlanskom kantonu, administracija općine Srebrenik na dobrom je putu da postane
Proizvodnja spužve u firmi Zaharex d.o.o.Špionica Srebrenik
Proizvodnja spužve u firmi Zaharex d.o.o.Špionica Srebrenik
istinski servis građanima. Razvijena infrastruktura ( putevi, PTT-mreža, vodoopskrbni objekti, sistemi odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, željeznička pruga), kao i blizina granice, nekoliko ispostava banaka i mikrofinansijskih organizacija-osnovne su pozitivne reference i nezadrživi impulsi razvoja općine. Općina je usvojila i "Strategiju razvoja do 2020. godine" te u njemu prilagodila svoje organizovane naredne planske aktivnosti,  a  realizacizacijom projekata postići će se  viši nivo razvoja općine. Srebrenik je prije rata (1992-95) bio nerazvijena općina, ali je, zahvaljujući sposobnoj lokalnoj upravi i vrijednim i sposobnim preduzetnicima, tokom
Puštanje u pogon novih postrojenja u firmi Ingram d.o.o. Srebrenik
Puštanje u pogon novih postrojenja u firmi Ingram d.o.o. Srebrenik
rata a posebno u periodu nakon rata doživio nagli rast i razvoj, tako da se svrstao u red srednje razvijenih općina u BiH. I pored evidentnih problema u procesu privatizacije nekih preduzeća, koja su bili nosioci razvoja u prijeratnoj općini Srebrenik, otežanih uslova privređivanja i velikog broja nezaposlenih lica, Srebrenik iz dana u dan postaje razvijeniji sa realnim perspektivama još bržeg razvoja. Privredni objekti koji karakterišu općinu Srebrenik, razmješteni su uglavnom duž kotline rijeke Tinje, pruge i magistralnog puta koji u velikoj mjeri naginju centralnom dijelu općine, gdje se formirao administrativni, kulturni, sportski i ekonomski centar općine. Na jugoistoku općine, koje obuhvata mjesno područje Tinja, smještena je savremena asfaltna baza preduzeća
Detalj iz proizvodnog pogona firme JafaJase 4 Špionica-Srebrenik
Detalj iz proizvodnog pogona firme JafaJase 4 Špionica-Srebrenik
«Jata» Srebrenik te neposredno uz nju na lokalitetu «Orlove klisure» i kamenolom sa potrebnim kvalitetom za rad iste. Južno od centra općine, koje obuhvata mjesno područje D.Potok, smješten je rudnik kamenog krečnjaka koji čini novu eksploatacionu zonu preduzeća za proizvodnju kamena, betonskih elemenata i kreča «Ingram» a u samom centru naselja egzistira tvornica obuće «Aida» d.o.o., koja zbog teškoća na tržištu radi u otežanim uslovima. Tu je i kompanija "Aksemont" d.o.o. Srebrenik koja izrađuje sve vrste čeličnih konstrukcija, a pored toga bavi se izradom i montažom procesne opreme od inoksa i običnog čelika, izradom i montažom svih vrsta cjevovoda, kao i svim postupcima zavarivanja. U centralnom dijelu općine neposredno uz grad Srebrenik, nalazi se preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik sa kamenolomom koji radi sa punim kapacitetom prerade kamena u različite vrste građevinskih elemenata. Inače preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik, upošljava najveći broj radnika na općini. Istina planski i postupno se vrši privođenje kraju eksploatacije i prerade kamenog krečnjaka u ovoj zoni a uporedo se stvaraju uslovi za potpun prelazak preduzeća u naselje Bjelave, D.Potok. U neposrednoj blizini preduzeća «Ingram» egzistiraju «Ekoherc» d.d. i «Herceg» d.d. Srebrenik, stabilna, profitabilna i perspektivna preduzeća za proizvodnju aluminijske i plastične stolarije, izvozne orjentacije, sa značajnim kapacitetima infrastrukturnih objekata. U samom centru grada, smještena su dva preduzeća koja obuhvataju značajnu zemljišnu površinu i zavidne infrastrukturne objekte a to su tvornica trikotaže i tvornica furnirnog namještaja. Zajednička karak-teristika ovih preduzeća je tehnološko, ekonomsko i tržišno mrtvilo te nezavršena privatizacija, koja bi u dogledno vrijeme trebala da oživi tehnološke procese u ovim firmama. U zapadnom dijelu periferije grada, na samoj lijevoj obali rijeke Tinje, punim kapacitetom rade: pekara «Klas» d.d. , «Corn flips» d.d. i fabrika zdrave hrane «Fana» d.o.o. sa savremenim tehnološkim pristupom i jakom pokrivenošću tržišta. Tu egzistira i nekoliko privatnih fabrika za proizvodnju namještaja i stolarije kao što je «Merceza» d.o.o., koja za sada izvrsno posluju na veoma probirljivom tržištu. U  dijelu  općine  sa nižom nadmorskom visinom, na teritoriju mjesnog  područja Špionica, nalazi se «Voćni rasadnik» d.d. koji se bavi proizvodnjom i uzgojem sadnog materijala, sa težištem na sadnice šljive, jabuke, kruške, višnje, trešnje i dunje, jagodičastog voća te matičnjaka za podloge voćnih vrsta, a u saradnji sa firmama iz Holandije počelo je sa radom i preduzeće «Plantarium» za proizvodnju cvijeća, bilja, šumskih sadnica i podloga za sadnice voća interesantnih evropskom tržištu. Tu je takođe i firma za obradu i ugradnju mermera i granita «Sanit Granit» d.o.o, kao i 
Asfaltna baza firme Jata d.o.o. Srebrenik
Asfaltna baza firme Jata d.o.o. Srebrenik
«Jafa-Jase» d.o.o. za proizvodnju stolarije, firma "Hanerix" d.o.o. Srebrenik, preduzeće za trgovinu i transport, "Tempoplast" d.o.o. Srebrenik, preduzeće za proizvodnju plastične i Al stolarije, ograda i garažnih vrata, "Zaharex" d.o.o. Špionica-Srebrenik koji je vodeći proizvođač  madraca, bonel žičanih jezgara, spužve kao i posteljine, prekrivača, štep deka, jastuka, jorgana, nadmadraca u BiH, te nekoliko firmi za proizvodnju rezane građe. Na području NN Luka nalazi se tvornica trikotažne konfekcije. Na općinskom području egzistira preko 500 privatnih firmi, većih ili manjih, tako da je teško obuhvatiti sve firme, ali je konstatacija da su zastupljene
In vitro proizvodnja sadnica u Voćnom rasadniku
In vitro proizvodnja sadnica u Voćnom rasadniku
mnoge djelatnosti među kojima i proizvodnja šećer kocke, čokolade, metalnih proizvoda itd. Općina ima veoma razvijenu trgovačku djelatnost  u okviru koje su stasale velike firme, koje su ekskluzivni zastupnici značajnih evropskih proizvođača i koje svojom ponudom nadmašuju srebreničku tražnju, tako da se većina roba prodaje u drugim centrima BiH (kao što su "MUREX", "VEDA", "ORIJENT", "BOSLAM", „GREAT“ itd. Srebreničke prevozničko-špediterske firme su među najizraslijim u TK-u, a u sferi prevoza tečnih tereta među najboljim u BiH. Brojne   benzinske   pumpe  su  obilježje Srebrenika, a jedna od najpoznatijih firmi koja je dala prepoznatljiv imidž općini su i firme «Kopex» i "Sarkop". Brojna je i sposobna građevinska operativa, a među najizraslijim firmama u ovoj oblasti, koje su podigle brojne stambeno-poslovne objekte u Srebreniku i BiH, su «Gromeks» d.o.o. Srebrenik, "ITK Musić" d.o.o. Srebrenik, "Cobra" d.o.o. Srebrenik i «Sekvoja»d.o.o. Srebrenik.
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik