Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za Civilnu zaštitu - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za Civilnu zaštitu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

1.

 

Nabavka pjenila za gašenje požara / 35111520-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-1963/17

FINANC DOO Mostar / ID broj: 4227140660000

5.115,00 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 60 dana od dana zaključivanja ugovora

   

13.07.2017.

 

21.09.2017.

Iznos:

5.984,55 KM sa PDV-om

Datum računa: 07.08.2017.

Iznos računa:

5.984,55 KM sa PDV-om

 

2.

 

Odijela za potrebe vatrogasne službe / 18130000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-1962/17

“FIRE-TRADE” DOO Srebrenik / ID broj: 4210209150009

8.401,00 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 60 dana od dana zaključivanja ugovora

   

24.07.2017.

27.09.2017.

Iznos:

9.829,17 KM sa PDV-om

Datum računa: 23.08.2017.

Iznos računa:

9.829,17 KM sa PDV-om

 

3.

 

 

Tehnička oprema za civilnu zaštitu / 30200000-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-1962/17

“FIRE-TRADE” DOO Srebrenik / ID broj: 4210209150009

2.542,14 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 60 dana od dana zaključivanja ugovora

   

24.07.2017.

15.08.2017.

Iznos:

2.974,30 KM sa PDV-om

Datum računa: 15.08.2017.

Iznos računa:

2.974,30 KM sa PDV-om

 

 

4.

 

 

Izvođenje radova na opremanju Vatrogasnog doma / 45400000-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-4297/17

HM MUSIĆ DOO Srebrenik / ID broj: 4210224620003

7.897,44 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 15 dana od dana završetka radova i prihvatanja istih u skladu sa zakonskim propisima od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

11.12.2017.

 27.02.2018.

Iznos:
9.240,01 KM sa PDV-om

 Datum računa: 22.02.2018.

Iznos računa:
9.240,01 KM sa PDV-om

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

opcinsko vijeceGradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba