Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

1.

 

Izvođenje radova na održavanju gradskih fontana u gradu Srebrenik za 2017. godinu / 50500000-0

Konkurentski zahtjev broj: 07-5069/16

JP Vodovod i Kanalizacija "Srebrenik" DD / ID broj: 4209127580007

8.675,47 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje pojedinačnih ugovora / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

20.12.2016.

 

Datum prihvatanja računa

31.12.2017.

Iznos računa:

5.583 KM

(sa PDV)

 

2.

 

Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2017. godinu / 50232100-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-5089/16

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

34.471,00 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti mjesečno u roku od 15 dana po završetku radova po svakom ugovoru pojedinačno / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

13.01.2017.

 

Datum prihvatanja okončane situacije

31.12.2017.

Iznos okončane situacije:

39.687,57KM

(sa PDV)

 

 

3.

 

LOT 1 Izgradnja javne ulične rasvjete u MZ Donji Srebrenik / 45316100-6

Otvoreni postupak broj: 07-1038-1/17

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

11.163,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane ugovornog i nadzornog organa/ Rok za završetak radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

12.05.2017.

23.06.2017.

Iznos:

13.060,71 KM sa PDV-om

Datum prihvatanja okončane situacije

15.06.2017.

Iznos okončane situacije:

13.060,71 KM sa PDV-om

 

4.

LOT 2 Izgradnja javne ulične rasvjete u MZ Podorašje-Krušik / 45316100-6

Otvoreni postupak broj: 07-1038-2/17

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

9.917,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane ugovornog i nadzornog organa/ Rok za završetak radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

12.05.2017.

 

23.06.2017.

Iznos:

11.602,89 KM sa PDV-om

Datum prihvatanja okončane situacije

15.06.2017.

Iznos okončane situacije:

11.602,89 KM sa PDV-om

 

 

5.

 

LOT 3 Izgradnja javne ulične rasvjete u Srebreniku / 45316100-6

Otvoreni postupak broj: 07-1038-3/17

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

10.399,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane ugovornog i nadzornog organa/ Rok za završetak radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

12.05.2017.

23.06.2017.

Iznos:

12.166,83 KM sa PDV-om

Datum prihvatanja okončane situacije

15.06.2017.

Iznos okončane situacije:

12.166,83 KM sa PDV-om

 

 

6.

 

Asfaltiranje ulice Vahida Ibrića / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-868/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

20.229,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane ugovornog i nadzornog organa/ Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

23.05.2017.

 

03.08.2017.

Iznos:

23.664,54 KM sa PDV-om

Datum prihvatanja okončane situacije

25.07.2017.

Iznos okončane situacije:

23.664,54 KM sa PDV-om

 

 

 

 

7.

 

Održavanje kolovoza ulica i postavljanje sb signalizacije u gradu / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-971/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

47.007,91 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovornog organa po svakom ugovoru pojedinačno / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

07.07.2017.

 

28.02.2018.

Iznos:

 

38.762,70KM

sa PDV-om

Datum prihvatanja okončane situacije

26.12.2017.

Iznos okončane situacije:

38.762,70KM

sa PDV-om

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade u ulici Radničkoj za potrebe Općinskog suda u Srebreniku / 45216112-2

Otvoreni postupak broj: 07-1665/17

GROMEKS DOO Srebrenik / ID broj: 4209336740003

336.420,98 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se sredstva u iznosu od 200.000,00 KM platiti po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa, a razlika sredstava do vrijednosti izvršenih radova će se platiti na način da će se 40% sredstava isplatiti po izvršenom tehničkom pregledu objekta, a 60% sredstava će se platiti u roku od 2 (dva) mjeseca od dana prihvatanja okončane situacije/ Rok za izvođenje predmetnih radova je 4 mjeseca od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

04.07.2017.

 

28.02.2018.

Iznos:

 

390.439,72

(sa PDV)

Datum prihvatanja okončane situacije

18.12.2017.

Iznos okončane situacije:

390.439,72

(sa PDV)

 

 

9.

 

Dodatne usluge nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji lokalnog puta Srebrenik – G. Srebrenik

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci broj: 07-1485/16

ASILTing DOO Gradačac /

ID broj: 4209949080006

427,35 + PDV

   

08.02.2017.

17.05.2017.

Iznos:

500,00 KM sa PDV-om

Datum prihvatanja računa

10.03.2017.

Iznos računa:

500,00 KM sa PDV-om

 

 

 

10.

 

Izrada Zoning plana privredne zone "Tinja Gornja" / 71240000-2

Konkurentski zahtjev broj: 07-3531/17

Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka / ID broj: 4400918310005

9.800,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način, i to: 40% po usvajanju nacrta Zoning plana, 40% po usvajanju prijedloga Zoning plana, 20% nakon predaje projektne dokumentacije/ Rok za izradu Zoning plana je u skladu sa programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu Zoning plana

   

14.11.2017.

   

 

 

11.

 

Izrada projekta rekonstrukcije dijela distributivnog cjevovoda AC 80 mm na dionici Ćehaje do početka radničke ulice / 71242000-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-4024/17

PROJEKT a.d. Banja Luka / ID broj: 4401555970004

1.400,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po predaji projektne dokumentacije i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje/ Rok za izradu projektne dokumentacije je 30 dana od dana potpisivanja ugovora

   

30.11.2017.

   

 

 

 

12.

 

LOT 1 – Izvođenje interventnih radova na rekonstrukciji dijela distributivnog cjevovoda u Ul. M. R. Ramba / 45000000-7 i 45231300-8

Otvoreni postupak broj: 07-4112-1/17

JP Vodovod i Kanalizacija "Srebrenik" DD / ID broj: 4209127580007

5.497,93 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovornog organa po svakom ugovoru pojedinačno/ Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

22.12.2017. godine

 

20.02.2018.

Iznos:

 

5.474,55 KM

(sa PDV)

Datum prihvatanja okončane situacije

25.01.2018.

Iznos okončane situacije:

5.474,55 KM

(sa PDV)

 

 

 

13.

 

LOT 2 – Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela distributivnog cjevovoda u Ul. Hazima Fazlića / 45000000-7 i 45231300-8

Otvoreni postupak broj: 07-4112-2/17

JP Vodovod i Kanalizacija "Srebrenik" DD / ID broj: 4209127580007

4.689,36 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovornog organa po svakom ugovoru pojedinačno/ Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu

   

22.12.2017. godine

 

20.02.2018.

Iznos:

 

5.486,55 KM

(sa PDV)

Datum prihvatanja okončane situacije

25.01.2018.

Iznos okončane situacije:

5.486,55 KM

(sa PDV)

 

 

14.

 

LOT 1 – Izgradnja EE javne ulične rasvjete u MZ Kuge, MZ Podorašje, MZ Donji Srebrenik, i MZ Sladna Hodžići / 45000000-7

Otvoreni postupak broj: 07-4635-1/17

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

27.680,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

02.02.2018. godine

   

 

 

15.

 

LOT 2 – Izgradnja EE javne ulične rasvjete u MZ Ljenobud, MZ Previle, MZ Gornji Moranjci, MZ Ibrići, MZ Gornji Hrgovi i MZ Brezik / 45000000-7

Otvoreni postupak broj: 07-4635/17

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

98.622,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

02.02.2018. godine

   

 

 

16.

 

Izvođenje radova na nastavku izgradnje toplovodne mreže u Srebreniku prema SPO "Cotex-Cobra" sa priključkom za SPO "Tinjanka I" / 45232140-5

Otvoreni postupak broj: 07-4307/17

Energotehnika doo Doboj / 4400003640003

46.124,46 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prihvatanja okončane situacije prihvaćenoj pd strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

15.01.2018. godine

   

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba