Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

 

1.

 

LOT 1 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta (lamela 1 i lamela 2) 067 Špionica / 71247000-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-1768/18

Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka / ID broj: 4400918310005

8.600,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se 80% sredstava od vrijednosti ugovora plaćati mjesečno, 10% sredstava će se platiti nakon završenog tehničkog pregleda objekta, a 10% nakon isteka garantnog roka / Za LOT 1 vrijeme obavljanja nadzora je u skladu sa dinamičkim planom koji će dostaviti izvođač za planirani period izvođenja radova

   

08.06.2018.

   

 

 

 

2.

 

 

LOT 2 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta 069 Tinja / 71247000-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-1768/18

Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka / ID broj: 4400918310005

3.800,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se 80% sredstava od vrijednosti ugovora plaćati mjesečno, 10% sredstava će se platiti nakon završenog tehničkog pregleda objekta, a 10% nakon isteka garantnog roka / Za LOT 2 vrijeme obavljanja nadzora je u skladu sa dinamičkim planom koji će dostaviti izvođač za planirani period izvođenja radova

   

08.06.2018.

   

 

 

 

 

3.

 

Izvođenje radova na rušenju starih objekata kampa u Špionici u dvije faze / 45111100-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-1794/18

NESO DOO Srebrenik / ID broj: 4209788720000

23.400,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana završetka radova prve faze i nakon ispostavljanja privremene situacije za prvu fazu i prihvatanja iste od strane nadzornog i ugovornog organa- Plaćanje za drugu fazu radova će se izvršiti u roku od 60 dana od dana završetka radova druge faze i nakon ispostavljanja okončane situacije i prihvatanja iste od strane nadzornog i ugovornog organa / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018. godinu

   

19.06.2018.

 03.10.2019. 

23400,00 KM+PDV

 

 
4. Izvođenje radova u okviru revitalizacije kompleksa Starog grada Srebrenik Konkurentski zahtjev broj: 07-2093/18

ITK MUSIĆ DOO Srebrenik / ID broj:        4209163110009

49942,32 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovorenog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.     13.07.2018.    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba