Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za Civilnu zaštitu - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za Civilnu zaštitu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

1.

 

Preventivna intervencija na klizištima u naseljima: Kuge, Zubovo Brdo, Špionica Srednja i kod Kugićkog potoka u naselju Bjelave / 45111230-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-4783-2/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

18.300,00 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

15.02.2018.

 

 datum računa:

13.09.2018 godine

iznos računa:

21.410,70 KM sa PDV-om

 

2.

 

Geomehanička ispitivanja tla i izrada Glavnog projekta sanacije za potrebe sanacije klizišta "Lisovići" u Lisovićima, općina Srebrenik

Konkurentski zahtjev broj: 07-4783-3/17

Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla / ID broj: 4209090300009

7.650,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih predmetnih usluga i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje / Rok za obavljanje predmetnih usluga je 30 dana od dana potpisivanja ugovora

   

23.04.2018.

   

 

 

3.

 

Javna nabavka Vatrogasnog vozila / 34144210-3

Konkurentski zahtjev broj: 07-1785/18

Musić Trucks DOO Srebrenik / ID broj: 4210227640005

42.735,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema vozila i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 10 dana od dana zaključivanja ugovora

   

08.06.2018.

   
    4. Preventivna intervencija na klizištu u naselju Seona Konkurentski zahtjev broj: 07-2078/18

ITK Musić DOO SREBRENIK       ID Broj:            4209163110009

4266,80 KM + PDV / Plaćanje će se izvršitiu roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa.         04.07.2018.  

 Datum računa: 27.08.2018.

Iznos računa:

4.992,16 KM sa PDV-om

 

    5. Izrada Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe sanacije klizišta "Gornji Hrgovi" u Gornjim Hrgovima, općina Srebrenik i Glavnog projekta sanacije. Konkurentski zahtjev broj: 07-2220/18 GEORAD DOO TUZLA               ID Broj:             4209239970002 7200,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih predmetnih usluga i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje.         09.07.2018.

 17.09.2019.

7200,00 KM+PDV

 

 
    6. Izrada Inženjersko-geoloških i geomehaničkih ispitivanja tla i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta "Strančevica-Tinja Donja" općina Srebrenik Konkurentski zahtjev broj: 07-2219/18 GEORAD DOO TUZLA               ID Broj:             4209239970002 7606,83 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih predmetnih usluga i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje.      09.07.2018.

 17.09.2019.

7606,83 KM+PDV

 
    7. Javna nabavka Hidrauličnog crijeva za WEBER-HYDRAULIK Konkurentski zahtjev broj: 07-1965/18 FIRING DOO VISOKO             ID broj:             4218200320000 5414,00 KM  + PDV / Plaćanje izabranom dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa.     20.06.2018.    

Datum računa: 25.07.2018.

Iznos računa:

6.334,38 KM sa PDV-om

8. Nabavka informatičke opreme za civilnu zaštitu. Konkurentski zahtjev broj: 07-2424/18

MIT-ALEX DOO TUZLA              ID broj:           4209109500004

2782,96 KM + PDV / Plaćanje izabranom dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa.     01.08.2018.  

 Datum računa:

12.09.2018

Iznos računa:

3.256,06 KM

sa PDV

 

9 Nabavka vatrogasnih potisnih crijeva

konkurentski zahtjev

broj:07-4394/18

"Hidraulic servis" d.o.o. Kakanj

ID broj 4218993560006

1.296,00 + PDV/Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema predmetne robe i prihavtanja računa od strane koordinatora     03.12.2018.g

 19.02.2019.

1296,00 KM+PDV

 

 

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba