Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

1

 

LOT 2 – Fiksna IP telefonija / 64215000-6

Otvoreni postupak broj: 07-3657-2/17

EUROPRONET BOSNIA DOO Sarajevo / ID broj: 4200106900004

21.800,00 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana prijema i prihvatanja računa od strane ugovornog organa i lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018/19 godinu

   

29.11.2017.

 17.01.2020.

14.452,60 

KM+PDV

 Okvirni spora-zum je na 2 g. i pojedinačni ugovori se zak-ljučuju na svakih 6 mjeseci a tek po okončanju svih ugovora postupak je završen.

 

2

 

Nabavka goriva za motorna vozila, lož ulja i antifriza za grijanje / 09130000-9

Otvoreni postupak broj: 07-3659/17

HIFA DOO Tešanj / ID broj: 4218015000007

63.400,00 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana nakon ispostavljanja fakture sa fiskalnim računom/ Okvirni sporazum se zaključuje za 2018/19 godinu

   

05.12.2017.

16.01.2020.

68094,02

KM+PDV

 Okvirni spora-zum je na 2 g. (2018 i 2019.g) i realizacija ugo-vora je u toku a tek po okonča-nju svih ugovora postupak je završen.Zadnji račun od 2018. godine je bio 31.12.2018.g. a za 2019.g. je preostalo 37.603,70 KM sa PDV-om

 

 

3.

 

LOT 1 – Osiguranje općinskih i vatrogasnih vozila za 2018. godinu / 66514110-0

Konkurentski zahtjev broj: 07-4058/17

TRIGLAV OSIGURANJE DD / ID broj: 4200247470003

3.234,00 KM / Premija osiguranja po svakom vozilu će se plaćati na temelju izdatih polica osiguranja od strane dobavljača, a koja je usklađena sa dospijećem osiguranja za predmetno vozilo i cijenama iz ponude

   

12.01.2018.

 07.11.2018.g. Ugovor završen 07.11.2018.g.  realizacija ugovora 3.104,00 KM sa PDV-om

 

4.

 

 

LOT 2 – Osiguranje imovine za 2018. godinu / 66515200-5

Konkurentski zahtjev broj: 07-4058-2/17

SARAJEVO-OSIGURANJE DD, Podružnica Tuzla / ID broj: 4200326930001

1.850,00 KM / Plaćanje premije osiguranja će se vršiti u četiri jednake rate, svaka tri mjeseca

   

14.12.2017.

 1850,00 KM

25.01.2019.

 

 Završen ugovor

 

 

5.

 

LOT 3 – Osiguranje lica za 2018. godinu / 66512100-3

Konkurentski zahtjev broj: 07-4058-3/17

ASA OSIGURANJE DD Sarajevo / 4201261240009

2.391,36 KM / Plaćanje će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih rata i to do 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (prva rata u februaru do 20-tog)

   

12.12.2017.

 20.01.2019.g.  Završen ugovor 20.01.2019.g. u ugovorenom iznosu

 

 

6.

 

Održavanje i popravka općinskih i vatrogasnih vozila u 2018. godini / 50112000-3

Konkurentski zahtjev broj: 07-4306/17

AUTOELEKTRIKA FAZLIĆ DOO / ID broj: 4209988570002

12.820,51 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa o izvršenim uslugama, a kojeg mora prihvatiti lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora i ugovorni organ / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018. godinu

   

09.01.2018.

 25.12.2018. g. Ugovor završen 25.12.2018.g.  realizacija ugovora 12.500 KM sa PDV-om

 

7.

 

LOT 1 – xDSL Flat internet / 64200000-8

Otvoreni postupak broj: 07-3657/17

DD BH Telecom Sarajevo / ID broj: 4200211100005

10.763,52 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana prijema i prihvatanja računa od strane ugovornog organa i lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018/19 godinu

   

05.01.2018.

   Okvirni spora-zum je na 2 g. i pojedinačni ugovori se zak-ljučuju na svakih 6 mjeseci a tek po okončanju svih ugovora postupak je završen.

 

 

8.

 

Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik za 2018. godinu / 22900000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-4512/17

HARFO-GRAF DOO Tuzla / ID broj: 4209078430002

5.980,50 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 20 dana od dana isporuke roba i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018. godinu

   

26.01.2018.

Ugovor je raskinut

 Ugovor raskinut 18.05.2018. godine

 

9.

 

Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila u 2018. godini / 34300000-0

Konkurentski zahtjev broj: 07-4296/17

MIRADO DOO Tuzla / ID broj: 4209070880009

13.362,09 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018. godinu

   

09.01.2018.

 14.12.2018. g. Ugovor završen 14.12.2018.g.  realizacija ugovora 11.003,25 KM sa PDV-om

 

 

10.

 

Nabavka tonera za 2018 godinu / 30000000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-4511/17

FUTURA MULTIMEDIA DOO Tuzla / ID broj: 4209892890006

4.750,00 KM / Plaćanje će se izvršiti po isporuci robe u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Dobavljač će predmetne robe isporučivati sukcesivno u toku 2018 godine

   

02.02.2018.

 21.12.2018.g. Ugovor završen 21.12.2018.g.  realizacija ugovora 2.663,36 KM sa PDV-om

 

11.

 

Nabavka kancelarijskog materijala u 2018. godini / 30000000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-4510/17

AERO EXCLUSIVE DOO Sarajevo / ID broj: 4200061610000

12.587,48 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti po isporuci robe u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2018. godine

   

15.02.2018.

 25.12.2018.g. Ugovor završen 25.12.2018.g.  realizacija ugovora 12.881,78 KM sa PDV-om

 

12.

 

Materijal za čišćenje i robe za reprezentaciju i paketi za šehidske porodice za 2018. godinu / 15000000-8 / 398

Konkurentski zahtjev broj: 07-1628/18

KLAS DOO Srebrenik / ID broj: 4209359440007

11.177,80 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim robama u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2018. godine

   

14.05.2018.

 28.11.2018.g.  Ugovor završen 28.11.2018.g.  realizacija ugovora 10.488,74 KM sa PDV-om

 

 

13.

 

Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik za 2018. godinu / 22900000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-2063/18

COMPANY-DIS Tuzla / ID broj: 4210038240004

9.605,00 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana isporuke roba i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane lica koje će pratiti realizaciju ugovora / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2018. godine

   

12.06.2018.

 25.12.2018.g. Ugovor završen 25.12.2018.g.  realizacija ugovora 7.636,82 KM sa PDV-om
14. Nabavka 12 kom-pleta refurbished računara sa licen-cnim operativnim sistemom Win 10 Profeional i 10 LCD monitora 20" Konkurentski zahtjev broj:07-3724/18 "ELUR" d.o.o. Kieseljak /ID 4236010950005 3.804,00 + PDV/Plaćanje u roku od 30 dana/Isporuka u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora/ Garantni rok za svaku vrstu robe određen je u tehničkoj specifikaciji     05.11.2018.g  15.11.2018.g. Ugovor završen 15.11.2018.g.  realizacija ugovora 4.450,68 KM sa PDV-om
15. Nabavka novih A4 laserskih štampača, 1 novi A3 color inkjet štampača i 1 digitalnog diktafona  Konkurentski zahtjev broj:07-3724/18  "ROBERT S PLUS" d.o.o. Sarajevo / ID broj:4200924910007  4.989,71 KM +PDV/plaćanje u roku od 30 dana/isporuka u roku od 30 dana/garantni rok za svaku vrstu robe određen je u tehničkoj specifikaciji      01.11.2018.g  15.11.2018.g. Ugovor završen 15.11.2018.g.  realizacija ugovora 5.837,96 KM sa PDV-om
16 Nabavka novog putničkog motornog vozila

Konkurentski zahtjev

broj:07-4411/18

"BRIJEST" d.o.o. Gračanica

ID broj

4209132820008

17.923,08 KM + PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema vozila/garantni period 4 godine

    07.12.2018.g

 29.01.2019.g.

20.970 KM sa PDV-om

 Vozilo isporu-čeno 29.01. 2019. godine iznos ugovora 20.970 KM sa PDV-om

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba