Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 

 

1.

Nadzor nad izvođenjem detaljnih hidrogeoloških radova i izrada izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5A / 76431500-8

Direktni sporazum/ int. broj: 07-343/18

Rudarsko-geološko-građevinski-fakultet Tuzla

ID broj: 4209444710072

3.950,00 KM + PDV

   

12.02.2018.

 18.01.2019.

3950,00 KM+PDV

 

 

2.

 

Izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izrada Glavnog projekta bunara Ekonomija II Tinja / 71220000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-429/18

GEO MEHANIC DOO Kalesija / ID broj: 4210234000003

5.980,00 KM + PDV

   

23.02.2018.

   

 

 

3.

 

Revizija Glavnog projekta uređaja za tretman otpadnih voda za naselja Duboki Potok, Bjelave i Ljenobud – anaerobni sistem / 79212000-3

Direktni sporazum/ int. broj: 07-749/18

PGP HIDROINŽINJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209592400007

800,00 KM + PDV

   

25.04.2018.

 23.05.2018.

800,00 KM+PDV

 

 26.04.2018.

936,00 KM sa PDV-om

 

4.

 

Javna nabavka promotivnog materijala za projekat COMPOSE / 22900000-9

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2092/18

PRINTAS DOO Srebrenik / ID broj: 4209722620004

5.127,70 KM + PDV

   

12.06.2018.

 29.06.2018.

5127,70 KM+PDV

 

 

 

5.

 

Izrada Elaborata geodezije za most za poslovnu zonu Tinja Gornja / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2207/18

ZEDIS DOO Zenica / ID broj: 4218119120004

750,00 KM + PDV

   

22.06.2018.

 24.10.2018.

750,00 KM+PDV

23.07.2018.

877,50 KM sa PDV-om

 

 

 

6.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću-Blagići, od pravoslavne Crkve do imanja Riste Jovanovića / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2233/18

ROADING DOO Gračanica / ID broj: 4209306750004

1.490,00 KM + PDV

   

20.06.2018.

 07.06.2019.

1490,00 KM+PDV


14.08.2018.

1.743,30 KM sa PDV-om

 

 

7.

 

Izrada Glavnog projekta za filtersko postrojenje “Glib” sistema vodosnabdijevanja Falešići – Brnjičani / 71322200-3

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2230/18

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

4.585,00 KM + PDV

   

22.06.2018.

 21.12.2018.

4585,00 KM+PDV

 

 

05.09.2018.

5.364,45 sa PDV-om

 

8.

 

 

Izrada Elaborata sanitarno zaštitnih zona za bunare Ekonomija I i Ekonomija II / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2206/18

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

5.059,83 KM + PDV

   

22.06.2018.

 20.12.2018.

5059,83 KM+PDV

04.09.2018.

5.920,00 sa PDV-om

 

9.

 

 

Izrada Elaborata o uređenju korita rijeke Tinje kod prečistača Duboki Potok / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2205/18

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

4.461,54 KM + PDV

   

22.06.2018.

 24.08.218.

4461,54 KM+PDV

 06.08.2018.

5.220,00 KM sa PDV-om

 

10.

 

Izrada elaborata geomehanike za most za poslovnu zonu Tinja Gornja / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2208/18

GEORAD DOO Tuzla / ID broj: 4209239970002

1.692,00 KM + PDV

   

27.06.2018.

 06.11.2019.

1692,00 KM+PDV

 

 

 

11.

 

Izrada elaborata o geološkim i geotehničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje prečistača otpadnih voda Duboki Potok / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2142/18

GEORAD DOO Tuzla / ID broj: 4209239970002

1.530,00 KM + PDV

   

27.06.2018.

 28.12.2018.

1530,00 KM+PDV

 15.10.2018. god.

1.790,10 KM sa PDV-om

 

12. Obavljanje usluga revizije Glavnog projekta za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku Direktni sporazum/ int. broj: 07-3186/18 PRIMUS GRADUS DOO / ID broj: 4209638080002 4273,51 KM + PDV     30.08.2018.

 31.12.2018.

4273,51 KM+PDV

 
13. Izrada studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za projekat izgradnje bunara Ekonomija II Direktni sporazum/ int. broj: 07-3218/18 IBIS DOO ZAVIDOVIĆI/ ID broj: 4218141720007 850,00 KM + PDV     06.09.2018.    
14. Obavljane usluga Revizije Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u Potpeću – Blagići, od pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića Direktni sporazum/ int. broj: 07-3219/18 IBIS DOO ZAVIDOVIĆI/ ID broj: 4218141720007 800,00 KM + PDV     07.09.2018.    
15. Obavljanje usluga revizije Glavnog projekta kanalizacijske mreže da dio naselja Duboki Potok Direktni sporazum/ int. broj: 07-3220/18 PGP HIDROINŽINJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209592400007 820,00 KM + PDV     05.09.2018.

 04.12.2018.

820,00 KM+PDV

 06.11.2018. god.

959,40 KM sa PDV-om

16. Usluge revizije glavnog projekta za filtersko postrojenje "Glib" sistema vodosnadbijevanja Falešići - Brnjičani Direktni sporazum/ int. broj: 07-3733/18 PGP HIDROINŽINJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209592400007 1590,00 KM + PDV     09.10.2018.

 25.12.2018.

1590,00 KM+PDV

 06.11.2018. god.

1.860,30 KM sa PDV-om

17. Revizija Glasvnog projekta modernizacije lokalnog puta - Austrougarski puta-Špionica Donja-Mustafići-stara škola-Ravnuše

Direktni sporazum/interni

broj:07-4157/18

 

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj:

4218141720007

2300,00 KM + PDV     02.11.2018.g.

 01.04.2019.

2300,00 KM+PDV

 
18 Nabavka dvije povratne avio karte na relaciji Beograd - Barcelona

Direktni sporazum

in.broj:07-4731/18

Lambada Travel agencija Bugojno

ID broj

4236014780007

 

1.399,74 sa PDV-om     23.11.2018.g    
19 Revizija projekta višenamjenskog korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti općine Srebrenik

Direktni sporazum

in broj:07-5195/18

Federalni zavod za agropedologiju

ID broj
4209468420001

300,00 KM     31.12.2018.g.    
20 Nadzor nad izvođenjem radova sanacije oštećenog asfaltnog puta Srebrenik - Gornji Srebrenik

Direktni sporazum

in broj:07-3013/18

NNM Inženjering" Tuzla

ID broj
4209881770009

1.690,00 + PDV     20.08.2018.g

 18.01.2019.

1690,00 KM+PDV

 

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba