Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 1.

 Nabavka cvijeća za obilježavanje godišnjica, značajn ih datuma i dr. za I-III 2020.godine

direktni sporazum

761-8-1-15/20

broj:07-165-1/20

TR "Flora" Srebrenik

ID broj

4311202170005

300,00 KM - nije PDV obveznik

 Plaćanje u roku od 30 dana  od dana isporuke cvijeća

    05.02.2020.g    
2.  Nabavka cvijetnih vijenaca i cvijetnih buketa za potrebe izvršne i zadonodavne vlasti

direktni sporazum

761-8-1-34/20

07-1362/20

TR "Flora" Srebrenik

ID broj

4311202170005

1.445,00 KM nije PDV obveznik

Plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke cvijeća

    04.06.2020.g    
3.  Izrada dopune glasvnog projekta objekta socijelog stanovanja u Tinji

direktni spotazum

761-8-2-58/20

broj:07-1471/20

"HG Inženjering" d.o.o. Tuzla

 

Id broj

4210281340009

4.599,00 KM + PDV

plaćanje u roku od 60 dana nakon dostavljanja projekta i ugradnje eventualnih primjedbi po izvršenoj reviziji/ rok za izradu projekta 30 dana

    30.06.2020.g    
4 Usluge medijskog informisanja

direktni sporazum

761-8-2-86/20

07-2698/20

d.o.o. "Vidik" RTV Slon Tuzla

ID broj

4209336230005

4615,38 KM + PDV

plaćanje u jednakim mjesečnim ratama

    01.10.2020.g    

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba