Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za Civilnu zaštitu - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za Civilnu zaštitu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 1.

 Bušenje dodatnih 5 bušotina za potrebe sanacije klizišta u Lisovićima

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

07-4783/17

"INZIO" TUzla

ID broj

4209090300009

1709,40 +PDV

rok za izvršenje predmetnih usluga je 30 dana

    05.02.2020.g    
2 Nabavka novog vatrogasnog navalnog vozila za potrebe cz

otvoreni postupak

761-1-1-29-5-73/20

"SU-AD" d.o.o. Živinice

ID broj 4210362180006

349.880,93 KM + PDV

plaćanje putem finansijskog lizinga 5 godina/Isporuka motornog vozila se će izvršiti  u roku od 180 dana/ garantni rok 2 godine

    14.09.2020.g    
3 Nabavka materijala za ispitivanje dišnih vatrogasnih aparata i za hidrauličko ispitivanje boca i zamjena dijelova

konkurentski zahtjev

761-7-1-66-3-64/20

"Teve varnost elektronika" d.o.o. Visoko

ID broj

4218101930009

2.090,56 KM + PDV

rok za obavaljanje usluga 20 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana nakon završenog posla

    25.09.2020.g    
4 Nabavka kaciga za profesionalne vatrogasce grada Srebrenik

konkurentski zahtjev

761-7-1-79/20

"Teve varnost elektronika" d.o.o. Visoko

ID broj

4218101930009

8.740,00 KM + PDV

Rok za isporuku robe 10 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke

    03.12.2020.g.    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba