Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 1.

 Nabavka goriva  2020-2021 god

 

otvoreni postupak

761-1-1-86-3-59/19

"Kopex Sarajlić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209271860006

88150,00 + PDV

ispostavljanje računa mjesečno/plaćanje u roku od 30 dana

    03.12.2019.g.    
2.  Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila

Konkurentski zahtjev

761-7-1-102-3-68/19

 

"Mirado" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209070880009

13272,22 + PDV

roka za isporuku 3 dana/plaćanje u roku od 30 dana/garantni rok za isporučenu robu 12 mjeseci

    17.12.2019.g.    
3.  održavanje i popravka vatrogasnih i putničkih vozila

konkurentski zahtjev

761-7-2-97-3-65/19

"Autoelektrika Fazlić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209988570002

12.564,00 + PDV

3,70 KM nor/sat

vršenje usluga u roku os 24 sata/plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa

     02.12.2019.g    
4.  Nabavka tonera

konkurentski zahtjev

761-7-1-100-3-67/19

"Deftar" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200303990007

3494,00 KM + PDV

isporuka robe odmah po izdavanju naloga/plaćanje u roku od 30 dana

    06.01.2020.g    
5.  Nabaka štampanih obrazaca, knjiga, korićenje i dr

konkurentski zahtjev

761-7-1-112-3-77/19

"Maxi plus" d.o.o. Tuzla

ID broj

4210261580003

8373,00 KM + PDV

isporuka u roku od 3 dana od dana dostavljanja naloga/plaćanje u roku od 15 dana

    07.01.2020.g    
6.  Nabavka materijala za čišćenje i roba za reprezentaciju i paketa za godišnjice porodica šehida

konkurentski zahtjev

761-7-1-111-3-76/19

 "Klas" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209359440007

11195,55 KM + PDV

isporuka u roku od 3 dana /plaćanje u roku od 30 dana

    30.12.2019.g    
7.  Nabavka kancelarijskog materijala

konkurentski zahtjev

761-7-1-109-3-75/19

"Aero exslusive" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200061610026

9.777,05 + PDV

Ispšoruka sukcesivno u toku godine/plaćanje u orku od 30 dana

    15.01.20202.g    
8.  Osiguranje gradskih i vatrogasnih vozila u 2020.godini

konkurentski zahtjev

761-7-2-91-3-62/19

"Brčko gas osiguranje" d.d Brčko

ID broj

4600013830144

3.784,23 KM+PDV     24.01.2020.g    
9.  Osiguranje imovine za 2020.godinu

konkurentski zahtjev

761-7-2-91-3-62/19

"ASA Osiguranje" d.d. Sarajevo

ID broj

4201261240009

1800,27 + PDV     02.12.2019.g    
10  Osiguranje lica za 2020.godinu

konkurentski zahtjev

761-7-2-91-3-62/19

"ASA osiguranje" d.d. Sarajevo

ID broj

4201261240009

2125,44 + PDV     02.12.2019.g.    
11  Nabavka usluga xDSL Flat internet usluga

otvoreni postupak

761-1-2-99-3-66/19

"BH Telecom" d.d. Sarajevo

ID broj

4200211100005

 

14.137,68 KM + PDV      26.12.2019.g    
12j Fiksna IP telefonija

otvoreni postupak

761-1-2-99-3-66/19

"BH Teleciom" d.d. Sarajevo

ID broj

4200211100005

29.051,72 KM + PDV     05.06.2020.g    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

opcinsko vijeceGradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba