Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

 Usluge tehničkog pregleda za vatrogasna i putnička vozila u vlasništvu grada Srebrenik za 2020.godinu

761-8-2-101/19

07-3857/19

"Agram" d.d Ljubuški

ID broj

4272097340000

1228,30 + PDV

plaćanje nakon izvršenog tehničkog pregleda i prihvatanja računa od strane zaduženog lica za praćenje ugovora

    08.11.2019.g    
2  Održavanje električnog lifta u 2020.godini

761-8-2-115/19

07-4343/19

"Euro lifting" d.o.o. Srebrenik

ID broj

421824890003

780,00 KM + PDV

plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja računa i prihvatanja istog od lica zaduženog za praćenje ugovora

    03.12.2019.g    
3  Održavanje softvera "DataNova" za matične evidencije u 2020.godini

761-8-2-118/19

07-4307/19

"Itineris" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209718600007

2400,00 KM + PDV

plaćanje u mjesečnim ratama u iznosu od 200,00 KM

    06.12.2019.g    
4  Održavanje web stranice sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2020.godini

761-8-2-117/19

07-4306/19

"Futura multimedija" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209892890006

1025,64 KM +PDV

plaćanje će se izvršiti u dvije jednake rate najkasnije do 15 u nakon prispijeća fakture

    02.12.2019.g    
 5  Godišnja pretplata na časopis "Računovodstvo i finansije" u 2020.godini

761-8-1-122/19

07-4513/19

FEB d.d. Sarajevo

ID broj

4200566060004

235,04 KM +PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

    17.12.2019.g    
6  Godišnja pretplata na časopis "Poslovni konsultant" u 2020.godini

761-8-1-124/19

07-4514/19

"Finconsult" d.o.o. Tuzla

 

ID broj

4209808770009

200,00 KM + PDV

plaćanje po ispostvaljenom računu

    18.12.2019.g.    
7.  Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja općinskih vozila

761-8-2-129/19

07-4467/19

"Faip" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209627470003

 510,00 KM

plaćanje u roku od 15 dana od dana obavljanje usluge

    24.12.2019.g    
8.  Nabavka Službenih novina TK

761-8-1-9/20

broj:4573/19

Skupština TK

ID broj

4209418630001

300,00 KM + PDV     22.12.2019.g    
9.  Nabavka Službenih novina FBiH i Službenog glasnika BiH

761-8-1-8/20

broj:07-4574/19

Službeni list BiH

ID broj

4200226120002

786,32 (nije PDV obveznik)     20.01.2020.g    
10.  Održavanje softvera eurobudžet sa uključenim modulima

761-8-2-10/20

 broj 07-4634/19

 

 "Japet" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200222720005

4800,00 + PDV     14.01.2020.g    
11.  Nabavka 2 Registra propisa u 2020 g.

761-8-1-13/20

074575/19

"Fineks" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200034640002

400,00 + PDV     29.01.2020.g    
12  servisiranje 1 kopir aparata i 1 skrenera

761-8-2-16/20

07-397/20

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

395,67 + PDV

plaćanje u roku od 30 ana po ispostavljanju računa

    05.02.2020.g    
13  Servisiranje 1 kopir aparata i 3 štampača

761-8-2-21/20

07-737/20

 "Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 391,20 + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    04.03.2020.g    
14. Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača

761-8-2-22/20

07-980/20

 "Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 331,52 + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    25.03.2020.g    
15  Servisiranje 1 kopir aparata i 3 štampača 07-1274/20

"Mit-alex" d.o.o Tuzla

4209109500004

636,50 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    19.05.2020.g    
16.  Nabavka 4 zastave na jarbolima

761-8-1-31/20

07-1361/20

"Hidex" do.o. Sarajevo

ID broj

4200300890001

450,00 KM + PDV

plaćanje nakon isporuke robe i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje

    09.06.2020.g    
15.  Nabavka i ugradnja klima uređaja u Općinskom sudu Srebrenik u 2020.g.

761-8-1-36/20

07-1502/20

"Ordagić" d.o.o. Srebrenik

Id broj

4209167960007

3.205,10 KM + PDV

Rok za isporuku klima uređaja 5 dana od dana zaključivanja ugovora/Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke i ugradnje klčima uređaja

    15.06.2020.g    
16.  Održavanje računara i druge računarske opreme u 2020.g

761-8-2-39/20

07-1466/20

"Infonet" d.o.o.Tuzla

590,00 KM + PDv-e

/ usluga će se izvršiti u junu 2020 godine/ Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge

    18.06.2020.g    
17  Nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015

761-8-2-42/20

07-1467/20

DQS BH BHCert d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200941330006

1700,00 KM + PDV

izvršenje usluge krajem II i početkom III kvartala(plaćanje nakon dostavljanja izvještajka

    26.06.2020.g    
18.                  
19.                  
20.                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25.                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

opcinsko vijeceGradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba