Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

 Izrada idejnog projekta vodosnabdijevanja rubnih naselja grada Srebrenika i grada Tuzla

direktni sporazum

761-8-2-40/20

07-1512/20

"Inpros" d.o.o. Mostar

ID broj

4227692780000

5900,00 KM + PDV

Rok za izradu projekta 30 kalendarskih dana/plaćanje u roku od 30 dana nakon prihvatanja projekta

    19.06.2020.g    
2  Revizija Glavnog projekta uvođenja bunara B5A u vodovodni sistem Srebrenik

direktni sporazum

761-8-2-41/20

07-1444/20

"Atrius projekt" d.o.o. Živinice

ID broj

4210040720005

850,00 KM + PDV

rok za obavljanje usluga 30 dana/plaćanje po izvršenoj reviziji

    23.06.20230.g    
3  Revizija glavnog projekta Kuge-Like

direktni spotazum

761-8-2-55/20

07-1442/20

PGP Hidroinženjering d.o.o. Tuzla

ID broj

4209592400007

600,00 KM + PDV

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa/rok za izradu revizije 30 kalendarskih dana

    01.07.2020.g    
4.  Nadzor nad izvođenjem radova na modernizaciji i rekonstrukciji ulica u gradu te odvodnje površinskih voda

Direktni sporazum

761-8-2-57/20

bro:07-1280/20

"NNM Inžen jering" d.o.o. Tuzla

 

ID broj

4209881770009

850,00 KM + PDV

plaćanje će se izvršiti nakon potpisivanja okončane situacije i dostavlja  izvještaja/rok za vršenje usluga je vezan za izvršenje radova

    06.07.2020.g    
5.  Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na modernizaciji i rekonstrukciji dijela ulice Ivana Markovića Irca

Direktni sporazum

761-8-2-56/20

 

Direktni sporazum

broj:07-1322/20

"NNM inženjering" d.o.o. Tuzla

 

ID broj

4209881770009

850,00 KM + PDV

plaćanje će se izvršiti nakon potpisivanja okončane situacije i dostavljanja izvještaja/rok za izvršenje vezan je za izvođenje radova

 

 

   06.07.2020.g    
6.  Izrada elaborata eksproprijacije zemljišta na području Ćojlučkog potoka

761-8-2-59/20

07-1720-1/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

900,00 + PDV

Rok za izradu eleborata 30 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja elaborata i prihvatanja istog

    22.07.2020.g.    
7.  Izrada eleborata prolaza kanalizacionog kolektora za poslovnu zonu Srebrenik II pored magistralnog puta M 1.8

Direktni sporazum

761-8-2-60/20

07-1720-2/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

 

 1150,00 KM + PDV

rok za izradu elaborata je 30 dana/plaćanje u roku od 30 dana nakon predaje elaborata i prihvatanja istog

    22.07.2020.g    
8.  Izrada elaborata regulacije korita rijeke Tinje  pored firme ITK Musić

Direktni sporazum

761-8-2-61/20

07-1720-3/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

 

1190,00 KM + PDV

rok za izradu elaborata je 30 dana nakon potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja elaborata

    22.07.2020.g    
9.  Izrada elaborata odvodnje površinskih voda u naselju Bare

761-8-2-62/20

07-1720-4/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4218141720007

5890,00 KM + PDV

rok za izradu elaborata je 30 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja elaborata i prihvatanja istog

    22.07.2020.g    
10.  Vršenje eksternog nadzora nad izvođenjem radova asfaltiranja ulice Srebreničkog odreda i priključne trake kod Temopolasta u Ćehajama

Direktni sporazum

761-8-2-69/20

07-2044/20

"NNM Inženjering" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209881770009

1950,00 + PDV

rok za vršenja nadzora vezan za ugovor/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije za izvedene radove i dostavljanja izvještajka o nadzoru

    17.08,2020.g    
11  Vršenje nadzora nad izvođenjem radova tehničko-tehnološkog projekta uređenja poljoprivrednog zemljišta "Voćni rasadnik" Špionica

Direktni sporazum

761-8-2-70/20

07-1948/20

"NNM Inzenjering" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209881770009

400,00 KM + PDV

rok za vršenje nadzora vezan za izvođenje radova/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i izvještaja o nadzoru

    03.08.2020.g    
12  Revizija Glavnog projekta za most i pristupnu saobračajnicu za Poslovnu zonu Tinja Gornja

 Direktni sporazum

761-8-2-21/21

PGP Inženjering Tuzla

ID broj

4209592400007

1480,00 KM + PDV

Rok za obavljanje usluga revizije je 30 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana nakon dostavljanja izvještaja o reviziji

    07.01.2021.g    
13                  
14.                  
15                  
16                  
17                  

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba