Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

 Izvođenje raova na održavanju javne ulične ravjete

otvoreni postupak

761-1-3-120-3-83/19

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209986870009

42731,00 KM + PDV

rok za početak radova 3 dana po potpidsivanju ugovora/plaćanje u roku od 30 dana po završetku radova

    21.01.2020.g    
2  Održavanje gradskih fontana u 2020.godini

konkurentski zahtjev

761-7-2-26-3-35/20

JVP Vodovod i kanalizacija"Srebrenik" Srebrenik

ID broj

4209127580007

8535,84 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti po u roku od 30 dana poispostavljenom računu za obavljnu uslugu

     23.06.2020.g    
3.  popravka kolovoza ulica sa uređenjem parkin prostora i izradom horizontalne i vertikalne signalizacije

otvoreni postupak

761-1-3-25-3-34/20

 "Jata group" do.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

61.278,30  KM + PDV

rok za početak radova je 5 dana po potpisivanju ugovora a rok završetka će se utvrditi svakim pojedinačnim ugovorom /rpk plaćanja 60 dana po prihvatanju okončane situacije

    06.07.2020.g    
4.  Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji prilazne ceste mosta za bazene

otvoreni postupak

761-1-3-27-3-36/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

70.260,17 + PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/plaćanje po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa/garantni rok 2 godine

    14.07.2020.g    
5.  Izvođenje radova na modernizaciji ulice Ivana Markovića Irca

otvoreni postupak

761-1-3-27-3-36/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 93.871,65 + PDV

Rkon za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/plaćanje 50% po potpisivanju okončane istuacije a razlika sredstava u roku od 60 dana od prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garantni rok 2 godine

    14.07.2020.g    
6.  Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Džemaludina ef. Čauševića

otv oreni postupak

761-1-3-27-3-36/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

14.809,18 + PDV

Rok za završetak radova 60 dana od dana uvođenja u posao/plaćenje u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane ugovornog i nadzornog organa/garancija 2 godine

    14.07.2020.g    
7.  Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Vahida Ibrića u Srebreniku

otvoreni postupak

761-1-3-27-3-36/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

33.776,19 + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa/ garancija 2 godine

    14.07.2020.g    
8.  Izvođenje interventnih radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

otvoreni postupak

761-1-3-49-5-65/20

JP VIK "Srebrenik" d.d. Srebrenik

ID broj

4209127580007

 14.157,98 KM + PDV

Rok za izvođenje radova će se utvrditi po svakom pojedinačnom ugovoru/plaćanje u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije/ rok za sve radove 2 godine

     21.08.2020.g    
9.  Izgradnja EE javne ulične rasvjete u MZ Čekanići Donji

otvoreni postupak

761-1-3-81-5-91/20

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209986870009

31.900,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao/20.000,00 KM u nakon prihvatanja okončane situacije a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatan ja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garantni rok 2 godine

    23.11.2020.g    
10  Izgradnja EE javne ulične rasvjete u MZ Dedići

otvoreni postupak

761-1-3-81-5-91/20

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209986870009

29.800,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao/20.000,00 KM u nakon prihvatanja okončane situacije a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatan ja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garantni rok 2 godine
     23.11.2020.g    
11  Izgradnja EE javne ulične rasvjete u MZ Murati-Salihbašići

otvoreni postupak

761-1-3-81-5-91/20

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209986870009

21.950,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao/15.000,00 KM u nakon prihvatanja okončane situacije a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatan ja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garantni rok 2 godine
     23.11.2020.g    
12  Izgradnja EE javne ulične rasvjete u MZ Donji Moranjci

otvoreni postupak

761-1-3-81-5-91/20

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209986870009

18.450,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao/15.000,00 KM u nakon prihvatanja okončane situacije a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatan ja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garantni rok 2 godine
     23.11.2020.g    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba