Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Općina Srebrenik razvija sistem grijanja na biomasu

srebrenik centarOpćina Srebrenik već drugu godinu aktivno radi na implementaciji aktivnosti u okviru projekta COMPOSE – Ruralne zajednice povezane pozitivnom energijom, a koji je sufinansiran od strane Interreg Mediteran Evropskog fonda za regionalni razvoj. Ovih dana na području užeg gradskg jezgra Srebrenika provode se završne aktivnosti na izradi projektno tehničke dokumentacije za II fazu toplifikacije gradskog područja. U okviru izrađene tehničke dokumentacije uraditi će se projekat rekonstrukcije kotlovnice u objektu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, koja će nakon izvođenja radova i nabavke opreme prestati sa korištenjem uglja kao energenta i preći na obnovljivi izvor energije i to biomasu, kojom je Bosna i Hercegovina veoma bogata. Pored navedenih tehničkih detalja, obavljeno je i geodetsko snimanje terena što će doprinijeti kvalitetnijoj izradi projekta toplovoda koji će napajati 10 stambenih zgrada u užoj gradskoj jezgri Srebrenika, a istovremeno će biti povezan i sa postojećom toplanom koja ima kapacitet 4 MW.

detalj sa sastankaNakon izrade projektno tehničke dokumentacije Općina će, zajedno sa partnerima, izraditi i nekoliko modela upravljanja toplanama na biomasu, kao i operativni akcioni plan investiranja u izgradnju i opremanje toplane, izgradnju toplovoda, kao i priključenja prije svega javnih objekata, a zatim i privatnih stambenih jedinica. Koordinator projekta Adnan Bjelić je istakao: -„Projekat COMPOSE je prvi projekat ove prirode finansiran od strane EU fondova, a koji implementira Općina Srebrenik. Općina će učešće u ovom projektu koji je sufinansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj najvjerovatnije osjetiti u narednim godinama kada se našoj državi otvore i drugi, sada nedostupni, EU fondovi. Mi pokušavamo da izgradimo kapacitete koji će biti spremni da apliciraju, pa i da implementiraju evropske projekte, a pored toga i da steknemo potrebne reference za korištenje evropskih sredstava. Što se tiče konkretno aktivnosti na projektu COMPOSE, u narednim danima ćemo pokušati da detaljnije obavještavamo stanovništvo općine Srebrenik o svim detaljima i budućim aktivnostima koje se provode u okviru COMPOSE projekta. Uskoro ćemo vršiti distribuciju promotivnog materijala koji će pokušati stanovništvu općine Srebrenik približiti informacije o društvenom, ekonomskom i okolišnom aspektu korištenja biomase na lokalnom nivou, kao i o važnosti jačanja lanca vrijednosti biomase na lokalnom nivou što će direktno doprinijeti povećanju broja radnih mjesta, zadržavanju novca u lokalnoj zajednici, kao i razvoju ruralnih područja“.
Ukratko o projektu COMPOSE:
Generalno, COMPOSE je projekat kojim će biti implementirano minimalno 15 pilot aktivnosti s ciljem promocije, jačanja i povećanja korištenja obnovljivih izvora zajedno s mjerama energetske efikasnosti. Provodi se u 15 partnerskih područja (Slovenija, Španija, Portugal, Grčka, Italija, Hrvatska, Kipar, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina-Srebrenik). Projekat je baziran na postojećem znanju i iskustvima proizašlim iz prethodnih projekata i inicijativa koji su imali za cilj da osiguraju razvoj modela planiranja obnovljivih izvora energije te samim time povećanje udjela takve energije u odabranim područjima, a sve uz promociju razvoja lokalne privrede u kombinaciji s razvojem lanca dodatne vrijednosti na lokalnoj razini. Ciljevi projekta COMPOSE je da doprinese povećanju kapaciteta planiranja (donošenje odluka i tehničko/stručno planiranje) korištenja obnovljivih izvora energije čiji je glavni cilj korištenje novih poslovnih modela i razvojnih tehnologija koji su sastavni dio zelene ekonomije.

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 146

Juče: 179

Ove sedmice: 1433

Ovog mjeseca: 5431

Ukupno: 447693

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba