Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

EKOLOŠKI AKCIONI PLAN

leap

Budžet

budzet

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Vijesti o kulturnim događajima.

Vijesti iz sporta

Vjernicima islamske vjere u Bosni i Hercegovini Čestitam mjesec Ramazana sa Željom da ga isposte u duhu sa tradicijom. Načelnik općine Srebrenik Sulji? Sejfudin.

Lokalna strategija zakonodavno-izvršne vlasti općine usmjerena je ka stvaranju ekonomskog ambijenta i promovisanju što većeg broja razvojnih projekata. Općina Srebrenik donijela je čitav niz značajnih odluka i planskih dokumenata koji stimulišu ulaganja i otvaranje novih preduzetničkih firmi na njenom području, a nivo usluga, po zahtjevima preduzetnika , podignut je na visok stepen ekspeditivnosti i minimalne rokove u rješavanju svih zahtjeva iz domena općinske uprave. Uspostavom "Šalter sale" i "Centra za informisanje", informatizacijom rada općinskih službi te uspostavljanjem standarda rada i procedura standarda ISO 9001:2000, kao prvi organ uprave na Tuzlanskom kantonu, administracija općine Srebrenik na dobrom je putu da postane istinski servis građanima. Razvijena infrastruktura (putevi, PTT-mreža, vodoopskrbni objekti, sistemi odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, željeznička pruga), kao i blizina granice,  desetak ispostava svih većih banaka i mikrofinansijskih organizacija-osnovne su pozitivne reference i nezadrživi impulsi razvoja općine. Općina je usvojila i "Strategiju razvoja do 2010. godine" te u njemu prilagodila svoje organizovane naredne planske aktivnosti,  a  realizacizacijom projekata postići će se  viši nivo razvoja općine. Srebrenik je prije rata (1992-95) bio nerazvijena općina, ali je, zahvaljujući sposobnoj lokalnoj upravi i vrijednim i sposobnim preduzetnicima, tokom rata a posebno u periodu nakon rata doživio nagli rast i razvoj, tako da se svrstao u red srednje razvijenih općina u BiH. I pored evidentnih problema u procesu privatizacije nekih preduzeća, koja su bili nosioci razvoja u prijeratnoj općini Srebrenik, otežanih uslova privređivanja i velikog broja nezaposlenih lica, Srebrenik iz dana u dan postaje razvijeniji sa realnim perspektivama još bržeg razvoja. Privredni objekti koji karakterišu općinu Srebrenik, razmješteni su uglavnom duž kotline rijeke Tinje, pruge i magistralnog puta koji u velikoj mjeri naginju centralnom dijelu općine, gdje se formirao administrativni, kulturni, sportski i ekonomski centar općine. Na jugoistoku općine, koje obuhvata mjesno područje Tinja, smještena je savremena asfaltna baza preduzeća «Jata» Srebrenik te neposredno uz nju na lokalitetu «Orlove klisure» i kamenolom sa potrebnim kvalitetom za rad iste. Južno od centra općine, koje obuhvata mjesno područje D.Potok, smješten je rudnik kamenog krečnjaka koji čini novu eksploatacionu zonu preduzeća za proizvodnju kamena, betonskih elemenata i kreča «Ingram» a u samom centru naselja egzistira tvornica obuće «Aida» d.o.o., koja zbog teškoća na tržištu radi u otežanim uslovima. U centralnom dijelu općine neposredno uz grad Srebrenik, nalazi se preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik sa kamenolomom koji radi sa punim kapacitetom prerade kamena u različite vrste građevinskih elemenata. Inače preduzeće «Ingram» d.d. Srebrenik, upošljava najveći broj radnika na općini. Istina planski i postupno se vrši privođenje kraju eksploatacije i prerade kamenog krečnjaka u ovoj zoni a uporedo se stvaraju uslovi za potpun prelazak preduzeća u naselje Bjelave, D.Potok. U neposrednoj blizini preduzeća «Ingram» egzistiraju «Ekoherc» d.d. i «Herceg» d.d. Srebrenik, stabilna, profitabilna i perspektivna preduzeća za proizvodnju aluminijske i plastične stolarije, izvozne orjentacije, sa značajnim kapacitetima infrastrukturnih objekata. U samom centru grada, smještena su dva preduzeća koja obuhvataju značajnu zemljišnu površinu i zavidne infrastrukturne objekte a to su tvornica trikotaže i tvornica furnirnog namještaja. Zajednička karakteristika ovih preduzeća je bila tehnološko, ekonomsko i tržišno mrtvilo te nezavršna privatizacija, koja je  u 2007. i 2008.g. konačno uspješno završena, i na tim mjestima će se graditi veliki stambeno-poslovni kompleksi. U zapadnom dijelu periferije grada, na samoj lijevoj obali rijeke Tinje, punim kapacitetom rade: pekara «Klas» d.d. , «Corn flips» d.d. i fabrika zdrave hrane «Fana» d.o.o. sa savremenim tehnološkim pristupom i jakom pokrivenošću tržišta. Tu egzistira i nekoliko privatnih fabrika za proizvodnju namještaja i stolarije kao što su «Merceza» d.o.o. i «Hilana» d.o.o. , koje za sada izvrsno posluju na veoma probirljivom tržištu. U  dijelu  općine  sa nižom nadmorskom visinom, na teritoriju mjesnog  područja Špionica, nalazi se «Voćni rasadnik» d.d. koji se bavi proizvodnjom i uzgojem sadnog materijala, sa težištem na sadnice šljive, jabuke, kruške, višnje, trešnje i dunje, jagodičastog voća te matičnjaka za podloge voćnih vrsta, a u saradnji sa firmama iz Holandije počelo je sa radom i preduzeće «Plantarium» za proizvodnju cvijeća, bilja, šumskih sadnica i podloga za sadnice voća interesantnih evropskom tržištu. Tu je takođe i firma za obradu i ugradnju mermera i granita «Sanit Granit» d.o.o, kao i  «Jafa-Jase» d.o.o. za proizvodnju drvene, Al i PVC stolarije, te nekoliko firmi za proizvodnju rezane građe. Na području NN Luka nalazi se tvornica trikotažne konfekcije «Trevisana» d.o.o., koja je u vlasništvu biznismena iz Italije i koja je jedna od najvećih izvoznika tekstilnih proizvoda u BiH. Na općinskom području egzistira preko 500 privatnih firmi, većih ili manjih, tako da je teško obuhvatiti sve firme, ali je konstatacija da su zastupljene mnoge djelatnosti među kojima i proizvodnja šećer kocke, čokolade, metalnih proizvoda itd. Općina ima veoma razvijenu trgovačku djelatnost  u okviru koje su stasale velike firme, koje su ekskluzivni zastupnici značajnih evropskih proizvođača i koje svojom ponudom nadmašuju srebreničku trašnju, tako da se većina roba prodaje u drugim centrima BiH (kao što su "MUREX", "VEDA", "ORIJENT", "BOSLAM", „GREAT“ itd. ). Srebreničke prevozničko-špediterske firme su među najizraslijim u TK-u, a u sferi prevoza tečnih tereta među najboljim u BiH, a među njima se ističu firme"OS-Petrol" d.o.o.  i "ITK Musić" d.o.o. Srebrenik. Brojne   benzinske   pumpe  su  obilježje Srebrenika, a jedna od najpoznatijih firmi koja je dala prepoznatljiv imidž općini je i firma «Kopex-Sarajlić». Brojna je i sposobna građevinska operativa, a među najizraslijim firmama u ovoj oblasti, koje su podigle brojne stambeno-poslovne objekte u Srebreniku i BiH, su «Gromeks» d.o.o. Srebrenik, "Salamović" d.o.o., "Tim-Invest"d.o.o. i «Sekvoja»d.o.o. Srebrenik.

 

Zvanični e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  
                        P R O G R A M   R A D A
           OPĆINSKOG NačelnikA ZA 2005.GODINU


 Program rada Općinskog Načelnika za 2005. godinu zasniva se na procjenama do kojih se do?lo analizom ostvarenih rezultata u 2004. godini, usvojenom Programu razvoja komunalne infrastrukture 2001-2005. godina, te utvrđenim prioritetima aktivnosti Mjesnih zajednica na području općine Srebrenik.
I  - AKTIVNOSTI  NA UNAPRE?ENJU FUNKCIONISANJA
     OP?INSKE UPRAVE
1. Donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi općine Srebrenik u  skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u skladu sa ovim  Pravilnikom izvršiti raspored postojećih službenika i namještenika na radna mjesta za koja ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom i Pravilnikom.
2. U skladu sa PADCO - vim programom reorganizacije općinske uprave započeti reorganizaciju  općinske uprave.
3. Izraditi program zbrinjavanja službenika i namještenika koji se pojave kao višak u toku  reorganizacije općinske uprave i uskla?ivanja iste sa Zakonom o državnoj službi.
4. Raditi na kontinuiranim pobolj?anju u organizaciji i funkcionisanju općinske uprave u skladu sa   standardom ISO 9001:2000.

II - RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJE

 Strateška orijentacija razvoja općine Srebrenik profilisana je ka  razvoju poljoprivredne proizvodnje,
malog i srednjeg biznisa kao i turizma. U tom cilju potrebno bi bilo:
1. U skladu sa strategijom ekonomskog razvoja općine Srebrenik do 2010 godine raditi na iznala?enju  
                 potencijalnih investitora u cilju otvaranja malih i srednjih preduzeća na području općine pri čemu         
          maksimalno koristiti privrednike naše općine i njihove poslovne partnere.
2. U saradnji sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju i Vladom kantona  okon?ti postupak                  
privatizacije neprivatizovanih preduzeća na našoj općini.
3. Kadrovski oja?ati Službu za budžet, poduzetništvo i nadzor - Odsjek za poduzetništvo, u cilju              
    osposobljavanja iste da bude aktivan "servis" pomoći građanima i privrednim subjektima u pripremi               
   programa za pokretanje proizvodnje malih biznisa.
4. Organizovati mjesečne sastanke privrednika, predstavnika uprave svih nivoa sa ciljem otklanjanja    
              prepreka za razvoj privrede i novih zapošljavanje.
5. U saradnji sa Mjesnim zajednicama učestvovati sa namjenskim sredstvima za prosijecanje novih        
           komunikacija ka obradivim površinama zemljišta u cilju veće uposlenosti i pokretanje manjih biznisa        
           iz domena sto?arstva i voćarstva i efikasnosti u posticanju iskori?tenja dobivenih sredstava.
6. Sačiniti programe koji imaju za cilj ja?anje kooperativnih odnosa sa individualnim proizvoća?ima na    
              selu u cilju plasiranja ugovorenih vlastitih proizvodnji i sigurnosti u plasmanu, posebno vidjeti                
  mogućnost plasmana šljive i ostalog voća, otkupa mlijeka i slično.
7. Promovisanje privrednih resursa općine Srebrenik na sajmovima.

III - KAPITALNI PROJEKTI I FINANSIJSKA ULAGANJA  U  ZNA?AJNE PROJEKTE

REGULACIJA KORITA VODOTOKOVA
1. U skladu sa projektima a prema raspoloživim sredstvima, izvršiti regulaciju korita rijke Tinje, u         
         gradskoj zoni u du?ini od 1 kilometar te na ostalim kriti?nim mjestima na cijelom području općine.
2. Uraditi projekatno tehni?ku dokumentaciju i u skladu sa mogućnostima vršiti sanaciju klizišta na       
           području općine Srebrenik.

IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
         
PUTEVI
U skladu sa planiranim budžetskim sredstvima, te u saradnji sa Vladom kantona i prikupljenim sredstvima od
strane građana u toku 2005.godine vršiti izgradnju i rekonstrukciju putnih komunikacija na području općine pri
čemu ?e prioritet imati oni putni pravci za koji se prvo obezbijede sredstva građana:
a) Lokalni putevi
- Crveno Brdo,
- Sofi?i
- Duboki Potok (put pored škole, ambulante i pošte)
- Gornji Hrgovi
- Rapatnica - Sječe
- Salihbašići
- Hodžići - Hrvati (rekonstrukcija)
- Brezik-Kurtići-Zahirovići (uz sanaciju raskrsnice na ovim putevima)
- Lu?nica - Babunovići
- Održavanje lokalnog puta Špionica Donja do benzinske pumpe  «Kopeks» na magistralnom putu
- Rekonstrukcija puta Gornji Srebrenik - Centar Srebrenik
- Rekonstrukcija puta Sofići- Abdulahovići - Šerifovi?i
- Dovršetak lokalnog puta Rapatnica - Šahmeri (u du?ini oko 500 m)
- Sanacija dijela puta G.Raskrše - Podorašje prema Krušiku.
- Održavanje makadamskih puteva na području općine.
- NN Polje - Čojluk (rekonstrukcija)
- Put Ahmići - Murati
- Murati - Vikali - Hodžići
b) Regionalni putevi
-                 Podorašje- Jasenica - modernizacija 670 m
-                Srebrenik - Sladna - Gračanica - sanacija od rampe u du?ini od 1.000 m, izgradnja trotoara u dučini od
                 3.000 m i  izgradnja rasvjete do ?itaonice u  Babunovi?ima .
-                Srebrenik - Luka- Gračanica izgradnja trotoara u dučini od 2.500 m.
-                U saradnji sa Direkcijom cesta TK raditi na sanaciji   raskrsnice Falečići - Gornji Moranjci
-                Izgradnja potpornog zida na regionalnom putu Srebrenik - Falečiči - Gračanica (iza novog naselja NN 
                Luka kod  vodenice)
c) Gradske ulice
- priprema izgradnje ulice iza Doma kulture i iza Doma  zdravlja
- uređenje pješačke zone u dijelu ulice Bosanskih branilaca
- izgradnja trotoara u ulici 25. Novembra
- izgradnja autobuskog stajališta u Špionici kod benzinske  pumpe «Kopeks»
- izgradnja druge kolovozne trake na mostu u MZ Kiseljak (uz  aktivno učešće i finansijsku pomoć       
           ove mjesne zajednice)
- izgradnja semafora na dvije raskrsnice u gradu
- redovno održavanje gradskih ulica.
d) Magistralni put
- izrada projekta raskrsnice regionalnog puta Srebrenik -Gračanica i magistralnog puta M-18
- izgradnja dva prolaza ispod magistralnog puta u gradu Srebrenik
- izgradnja pješačke staze du? magistralnog puta Je?inac - Drenik sa uli?nom rasvjetom.
- rekonstrukcija najkriti?nijih autobuskih stajališta na magistralnom putu.

OBJEKTI VODOVODA, KANALIZACIJE I ODVODNJE OTPADNIH VODA
U skladu  sa dugoro?nim programom snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih voda svih naselja na području
općine Srebrenik uraditi operativni plan realizacije u odnosu na sve strate?ke pravce.
Vr?iti izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih voda a u
skladu sa planom infrastrukture za 2005 godinu i to:
a) Vodovodi
- Gornji Srebrenik
- Srebrenik grad
- Tinja
- Ljenobud
- Gornji Moranjci
- Seona - Dedi?i
- Kuge-Like
- D.Srebrenik
- Omerbašići
- Jasenica
- Ibri?i
- D.Špionica
- Izrada projekta za vodovod u naselju Ravnu?e
- Dovr?etak izgradnje vodovoda u Podoračju
- Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mre?e u Ahmi?ima
 
b) Objekti kanalizacije i odvodnje
- Srebrenik  grad (zavr?etak primarnih kolektora)
- Bare (odvodnja otpadnih i oborinskih voda)
- Je?inac (odvodnja)
- D.Potok (nastavak izgradnje)
- Zavr?etak kanalizacije u naselju Murati
- Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u Babunovi?ima
c) Izrada projekata snabdijevanja vodom i odvodnje za potrebeD.Špionica,    
Lu?nica,Seona-Dedi?i-Behrami-Šahmeri,Kurti?i    -Zahirovi?i-Brezik, MP Tinja, MP Špionica i Ljenobud.
d) Vo?enje aktivnosti na predaji lokalnih vodovoda na održavanje i    upravljanje DD «Vodovod ikanalizacija»    
Srebrenik.
IV - ODLAGANJE SME?A - ZAŠTITA OKOLIŠA
1. U saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona raditi na trajnom  rje?avanju odlaganja smeća u okviru       
           projekta izgradnje regionalne deponije;
2. Završiti projekat sanacije deponije smeća u Srebreniku i  započeti sanaciju iz sopstvenih i drugih       
                  finansijskih  izvora;
3. U saradnji sa DD «9 Septembar» Srebrenik rije?iti odvoz  smeća na području cijele općine;
4. Izrada projekta «Park-prirode» na lokalitetu Majevice.
5. Izrada projekta zaštite izvorišta u Podoračju
6. U saradnji sa Direkcijom za zaštitu okoliša TK ukloniti sve divlje deponije oko puteva i riječnih         
         tokova.

V -OBJEKTI ELEKTRO-PRENOSA-telefon
 U saradnji sa Elektrodistribucijom Tuzla - Poslovnica Srebrenik usaglasiti plan izgradnje trafo-stanica
(npr. trafo stanice u Kova?evi?ima), rekonstrukcije niskonaponske mre?e i visokonaponske mre?e na području
općine Srebrenik, a naro?ito naselja koja se napajaju elektri?nom energijom na dalekovodu Podora?je - Duboki
Potok - Rapatnica.
U 2005.godini u saradnji sa preduzećem BH "Telekom" Tuzla usaglasiti planove zamjene novih ili proširenje
starih telefonskih centrala na području općine Srebrenik

VI - SPOMEN-OBILJE®JA (KULTURNO ISTORIJSKI SPOMENICI)

1. Izradnja centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u gradskom parku a u skladu        
           sa ura?enom projektno-tehni?kom dokumentacijom.
2. Pružiti pomoć u izgradnji spomen obilježja šehidima i  poginulim borcima u mjesnim zajednicama        
          i održavanja  postojećih spomen obilježja.
3. Nastaviti aktivnost na uređenju ambijenta u zoni Starog  grada u G.Srebreniku.
4. Izgradnja spomen obilježja šehidima-poginulim borcima u Cagama.

VII - OBJEKTI SPORTA I REKREACIJE
 Objekte ovog tipa treba finansijski pomoći za stvaranje  propisanih uslova za njihovo korištenje.
Prvenstveno se misli na fudbalska igrališta, naro?ito gradski stadion koji koristi vi?e selekcija i vi?e Fudbalskih
klubova kao i raznih manifestacija koje se odvijaju u okviru ovog objekta, te izgraditi fudbalsko igralište na
mjesnom području Sladne. Neophodno je u budžetskim sredstvima predvidjeti budžetsku stavku za održavanje
ovih objekata kako bi se isti sa?uvali. Podr?ati i izgradnju igrališta za djecu u Mjesnim zajednicama ili naseljima i
voditi aktivnosti na izgradnji fiskulturne dvorane kod  Druge Osnovne škole.
 Zapo?injanje aktivnosti oko realizacije zone sporta i rekreacije planirane regulacionim planom, na
način da se jedan dio planiranih objekata izvede od strane općine Srebrenik, a drugi dio od strane fizi?kih ili
pravnih lica putem koncesije.

VIII - JAVNE MANIFESTACIJE
1. U saradnji sa Općinskim vijećem donijeti poseban Program   obilježavanja značajnih događaja na        
          općini Srebrenik.
2. Sačiniti Program obilježavanja manifestacije "OGUS"  2005. godine.
3. Organizovati skupove privrednika javnih, nau?nih,  obrazovnih, kulturno-sportskih pojedinaca i         
         grupa-timova, u saradnji sa obrtni?kom komorom, Sportskim savezom i  nevladinim organizacijama.
4. Državne praznike i druge značajne datume državnog značaja, F BiH, kantona i općine prigodno           
       obilježiti.
5. U skladu sa finansijskim mogućnostima pomagati sve manifestacije koje se organizuju na                  
području naše općine u  svim mjesnim zajednicama.
IX - IZ DOMENA općinskih SLU®BI
 Pored poslova propisanih Zakonom i drugim pozitivnim propisima službe ?e :
1. SLU®BA ZA OP?U UPRAVU
- Obezbjeđenje materijalne i stručne pomoći u konstituisanju i radu vijeća mjesnih zajednica na            
      području općine Srebrenik (implementirati rezultate općinskih izbora po  bira?kim mjestima za svih  38 mjesnih zajendica)
- A?iriranje i dogradnja zvanične web stranice općine Srebrenik
- Formiranje baze podataka za medijsko predstavljanje općine Srebrenik
- Poboljšanje postojećih softverskih rješenja i uvođenje  novih programa po ukazanoj potrebi u   pojedinim službama
- Intenziviranje aktivnosti na unosu matičnih podataka u bazu podataka u svim matičnim uredima.

2. SLU®BA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, RASELJENA I IZBJEGLA LICA
- Kontinuirano pratiti aktivnosti u osnovnim školama kao i  srednjoj školi, te pružati pomoć istima kako novčanu, tako i pomoć u organizaciji raznih aktivnosti.
- U mjesecu aprilu provesti aktivnosti oko organizacije  Festivala kulturnog stvaralaštva učenika   osnovnih škola  koji je već prerastao u tradicionalni. Na ovom Festivalu  koji organizuje Služba  zajedno sa direktorima osam osnovnih škola sa područja općine Srebrenik u?estvuju i tri osnovne    škole sa područja općine želi?. Služba ?e i u ovoj godini  biti suorganizator ovog Festivala.
- U saradnji sa Sportskim savezom općine Srebrenik u povodu obilježavanja Dana općine,  organizovati niz sportskih  manifestacija.
- Aktivno uzeti učešće u organizaciji OGUS-a koja je  najzna?ajnija kulturna manifestacija na    području naše  općine
- Pružiti pomoć organizaciji Crvenog kri?a-krsta općine Srebrenik oko organiziranja i provo?enja  akcije  dobrovoljnog davanja krvi na području naše općine, a koja  se manifestuje kroz dodjelu  nov?ane pomoći kao i tehničkoj   pomoći u organizaciji(anga?ovanjem službenika sa vozilom)
- Raspisati konkurs za dodjelu studentskih kredita i u?eni?kih stipendija.
- Nastaviti usku saradnju sa svim javnim ustanovama sa   područja općine Srebrenik, a posebno sa  JU Centar za   kulturu i informisanje Srebrenik.
- Kada su u pitanju aktivnosti oko povratka izbjeglih i  raseljenih lica, Služba ?e se aktivno  uključiti u  iznalaženje mogućnosti za prevazilaženje problema koji su  se manifestovali kroz obezbjeđenje vozila za prevoz stvari   i lica na područje RS, te obezbjeđenje sredstava za prevoz stvari i lica kada je u pitanju alternativni smje?taj na području općine Srebrenik.
- Osnovna aktivnost Slu?be u 2005 godini kada su u pitanju  raseljena i izbjegla lica, a kako je već   i dogovoreno sa   Ministarstvom za obnovu, razvoj i povratak TK bi?e  iznalaženje mogućnosti i  po?etak ga?enja kolektivnih  naselja na području općine Srebrenik u kojima su smje?tena   raseljena  lica.
- Služba ?e izvršiti i detal?jno a?uriranje evidencija  raseljenih lica (na evidenciji Slu?be se nalazi  6.051 lice, a procjena Slu?be je da je stvarno stanje dosta druga?ije), te ?e se svim lisima koji su  dvostruki korisnici stambenog prostora, te licima koja su oti?la u tre?e zemlje oduzeti  status  raseljenog lica te ih skinuti sa evidencija Slu?be.
- U saradnji sa Domom zdravlja Srebrenik raditi na uređenju  ambulante u Sladnoj.

3. SLU®BA ZA PROSTORNO URE?ENJE,STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I  OBNOVU
        a) Oblast urbanizma i prostornog planiranja
1. Preduzimanje odgovaraju?ih mjera i aktivnosti na daljem  pobolj?anju efikasnosti Slu?be u  ostvarivanju prava građana  i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije (urbanisti?ke  saglasnosti, gra?evinske dozvole itd)
- aktivnosti na digitalizaciji prostorno-planske dokumentacije u saradnji sa Slu?bom za geodetske  poslove
2. dovr?etak svih upravnih postupaka koji nisu okon?ani tokom 2004 godine.
3. Izrada normativno-pravnih akata iz ove oblasti za Op?insko  vije?e kako slijedi:
- izrada Programa ure?enja gra?evinskog zemljišta za 2005 g.,
- izrada Programa obavljanja komunalnih usluga zajedni?ke i  komunalne potro?nje za 2005 g.,
- izrada Urbanisti?kog plana grada Srebrenika,
- izrada Odluke o provo?enju Urbanisti?kog plana grada  Srebrenika,
- izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana zone «CENTAR»  Srebrenik
- aktivno učešće u pripremi izrade i dono?enja Prostornog  plana Tuzlanskog kantona.
4. Sprovo?enje ?irih aktivnosti na uređenju gradskog   gra?evinskog zemljišta tokom 2005 g. i to:
- izrada cvijetnih aran?mana i uređenje zelenih povr?ina u gradu,
- priprema i licitiranje novih lokacija na postavljanje  stalnih i privremenih poslovnih objekata  (kioska), a u  skladu sa va?e?im Regulacionim planom i Urbanisti?kim  projektom «Gradski centar»,
- dovr?etak poslova na otklanjanju arhitektonskih barijera za  kretanje i pristup javnim objektima  za invalidna lica  (izrada rje?enje i izvedba),
- sprovoe?enje pokrenutog postupka za izmije?tanje autobuske stanice na planiranu lokaciju    iznad «SINEKSA» (rje?avanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada rješenja),
- dovr?etak aktivnosti oko izmije?tanja DD «9 Septembar»  Srebrenik na lokaciju iza DOO   "Gradnja" Srebrenik i priprema postoje?e lokacije za licitaciju
- po?etak aktivnosti dislokacije Veterinarske stanice
- pokretanje aktivnosti na uređenju starog grada «Gradine» i  prilaza objektu (u saradnji sa Komisijom za zaštitu   spomenika)
- izgradnja fontane - donacije Hasana Sarajli?a
b) Stambeno-komunalna oblast
- dovr?etak svih upravnih postupaka koji nisu okon?ani tokom   2004 godine.
- dovr?etak aktivnosti na izboru upravitelja stambenih zgrada  i drugih poslova vezano za  pravljanje i održavanje stanova,
- redovno pra?enje stanja u oblasti održavanja stambenog fonda
- okon?anje postupka otkupa stanova u vlasni?tvu općine, ili za koje je op?ina ovla?tena da vr?i   prodaju,
- nastavak redovnih aktivnosti na uklanjanju divljih deponija,
- aktivnosti sanacije deponije krutog otpada u babunovi?ima predviđene projektom koji je u fazi    izrade,
- dovr?etak kanalizacione mre?e u gradu i prigradskim naseljima,
- priprema normativno-pravnih akata iz ove oblasti za Op?insko vije?e (Program obavljanja   ih usluga zajedni?ke komunalne potro?nje, Program izgradnje lokalne infrastrukture, razne  informacije itd),
- dovr?etak aktivnosti oko postavljanja kontejnera za selektivno prikupljanje smeća i definisanje  ta?nih lokacija za iste
- zavr?etak aktivnosti na izradi studije o mogućnosti toplifikacije grada Srebrenika i po?etak aktivnosti na realizaciji iste (projektovanje),
- izgradnja kanalizacije u dijelu babunovi?i,
- izgradnja odvodnje oborinskih voda u naseljima Bare i babunovi?i
- izgradnja odvodnje oborinskih voda u sklopu sanacije klizišta u području naselja Centar 2.
- rje?avanje odvodnje oborinskih voda sa područja du? magistralnog puta
c) Oblast saobra?aja
- dovr?etak aktivnosti na organizaciji i upravljanju posebnim parking-prostorima u gradu,
- redovne aktivnosti na odr?avanju horizontalne i vertikalne saobra?ajne signalizacije u skladu sa Odlukom o bezbijednosti saobra?aja,
- organizovanje zimske službe za kompletno op?insko područje,
- redovne aktivnosti održavanja putne mre?e i sanacije gradskih ulica,
- redovno usagla?avanje autobuskih redova vo?nje na području općine,
- proširenje parking prostora ispred zgrade Općinskog Načelnika,
- proširenje parking prostora iza objekta Tinjanka I,
- izgradnja parking prostora na prostoru do ?eljezni?ke stanice,
- izgradnja privremenog parking prostora iza poslovnog niza u ulici 1 marta
- rekonstrukcija raskrsnice kod «Bigeraja»,
- projektovanje rekonstrukcije raskrsnice kod «Poljostroja»
- projektovanje rekonstrukcije raskrsnice kod «Kamenoresca»
- rje?avanje izgradnje saobra?ajnice kroz sportsko-rekreativnu zonu,
- aktivnosti na semaforizaciji raskrsnice sa frekventnim saobra?ajem u području grada.

4. SLU®BA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
- Aktivnosti na primopredaji zemlji?nje knjige (gruntovnice) Op?inskom sudu Grada?ac u skladu sa  Zakonom o zemlji?njoj knjizi sa rje?avanjem pitanja sjedi?ta zemlji?no-knji?nog ureda na području   općine Srebrenik,
- Izrada projekta digitalizacije katastarskih planova i obezbjeđenje opreme neophodne za podr?ku   projekta digitalizacije,
- Aktivnosti na pripremi za digitalizaciju i postupak digitalizacije katastarskih planova prema dinamici i obimu odre?enom u projektu digitalizacije.
- Aktivnosti na obezbje?enju softverskih rješenja za obradu geodetskih podataka i katastra zemljišta,
- Aktivnosti na rje?avanju imovinko-pravnih odnosa za zemlji?te u vlasni?tvu ®eljeznice BiH kod  ?eljezni?ke stanice na kome je predvi?ena izgradnja zanatskog centra,
- Rje?avanje imovinsko-pravnih odnosa na zemlji?tu koje se planira privesti namjeni Programom   ure?enja gra?evinskog zemljišta za 2005 godinu.

5. SLU®BA ZA BUD®ET, PODUZETNIŠTVO I NADZOR
- Prijedlog Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2005 godinu,
- Prijedlog Odluke o izvr?enju budžeta za 2005. godinu,
- Elaborat o izvr?enom popisu imovine općine Srebrenik,
- Izvje?taj o ostvarenim prihodima i rashodima budžeta općine Srebrenik za 2004 g.,
- Odluka o usvajanju zavr?nog ra?una budžeta općine Srebrenik za 2004 godinu,
- Izvje?taj o ostvarenim prihodima i rashodima budžeta općine Srebrenik za period 01.01.-30.06.2005   godine,
- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2005 godinu,
- Nacrt Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2006 godinu,
- Program Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2006 godinu,
- Izrada detaljnih predmjera radova, ogla?avanje izvo?enja radova i nadzor pri izvo?enju radova na   modernizaciji kolovoza lokalnih puteva,
- Izrada detaljnih predmjera radova, ogla?avanje izvo?enja radova i nadzor pri izvo?enju radova obnove asfaltnih zastora na lokalnim putevima,
- Dostava podataka o planu proljetne sjetve na području općine,
- Rad na sprovo?enju konkursa poljoprivrednih kredita Federalnog ministarstva poljoprivrede, odoprivrede i ?umarstva po nalogu Ministarstva TK, (motokultivatori, steone junice i ovce),
- Procjena brojnog stanja stoke i sto?ne proizvodnje na području općine po dopisu statistike iz Tuzle,
- Izvje?taj o klanju stoke i peradi (PO-52b) i dostava istih Dr?avnom zavodu za           statistiku,
- Obra?un bruto vrijednosti proizvodnje i dodane vrijednosti individulanog sektora poljoprivrede (DV-POLJ)
- Izrada Odluke o obavljanju ?etve p?enice roda 2005 godine na području općine Srebrenik,
- Izvje?taj o realizaciji ?etve strnih ?ita,
- Izrada plana jesenje sjetve po dopisu Ministarstva poljoprivrede TK,
- Izvje?taj o ostvarenim prinosima ranih usjeva i voća (PO-32b), kao i voća i gro??a (PO-33b),
- Izvje?taj o zasijanim površinama u jesenjoj sjetvi (PO-21b)
6. SLU®BA ZA BORA?KO - INVALIDSKU ZAŠTITU
- Analiza stepena realizaije poslova na sprovo?enju Zakona o pravima branilaca i ?lanova njihovih porodica i preduzimanje aktivnosi na dovr?enju poslova
- Realizacija poslova na provo?enju Konkursa za dodjelu bespovratnih sredstva za rje?avanje   stambenih potreba boraca i ?lanova njihovih porodica
- Obilje?avanje Dana Armije  BiH 15. april
- Realizacija poslova i zadataka iniciranih od strane Ministarstva za bora?ka pitanja Tuzla
- Analiza stepena ostvarivanja prava iz oblasti dopunskih prava iz nadle?nosti općine Srebrenik             
     (jednokratne pomoći, tro?kovi d?enaze-sahrane, obezbjeđenje lijekova, godi?njice, obilje?avanje                     
     značajnih datuma),
- Realizacija poslova na provo?enju Konkursa za dodjelu bespovratnih sredstva za  stambeno               
   zbrinjavanje boraca i ?lanova njihovih porodica
- Realizacija poslova na provo?enju Konkursa za dodjelu sredstva u cilju subvencioniranja tro?kova     
              kamata na kredite za rje?avanje stambenih pitanja boraca i ?lanova njihovih porodica
- Obilje?avanje godi?njica formiranja brogada 1 Septembra
7. OP?INSKA SLU®BA CIVILNE ZAŠTITE
- izvršiti reorganizaciju sistema Civilne zaštite. Sistem Civilne zaštite općine Srebrenik, kao                 
 najmasovnijeg obilka organizovanja ljudi i materijalno-tehni?kih resursa u za?titi i spa?avanju ljudi i                    
 materijlanih dobara od prirodnih i drugih nesre?a većih razmjera, uz po?tivanje Zakona i propisa koji                  
 ure?uju ovu oblast, uva?avaju?i potrebe građana kao i finansijske mogućnosti općine u cjelini,                             
 reorganizirati sa ciljem da se uspostavi efikasan sistem zaštite i spa?avanja pri čemu se mora dati                        
 poseban zna?aj profesionalizmu i te?iti evropskim standardima sigurnosti građana.
- Pored naprijed navedenog tokom 2005 godine je potrebno pru?iti zaslu?enu pa?nju problemima          
        građana ?ija je imovina u velikoj mjeri ugro?ena klizi?tima, poplavama ili je nastala velika materijalna           
        ?teta usljed po?ara. Zbog velikih finansijskih sredstava koja iziskuju rje?avanje ove problematike                
        potrebno je tra?iti finansijsku pomoć od nadle?nih institucija Kantona i Federacije.
                   
                                                                                                                   OP?INSKI Načelnik
                                                                                                                       Osman Suljagić
        

 

 

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 6

Juče: 151

Ove sedmice: 300

Ovog mjeseca: 2836

Ukupno: 44074

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba