Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

1.

 

Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2018. godinu / 50232100-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-4582/17

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

48.632,74 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana po završetku radova po svakom ugovoru pojedinačno / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018. godinu

   

02.02.2018.

 04.02.2019.

48632,74 KM+PDV

 

 

2.

 

Izvođenje radova na izgradnji ulice kroz "Spahinu njivu" / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-4684/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

122.058,60 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa/ Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

05.02.2018.

 Datum prihvatanja okončane situacije: 22.08.2018. godine

Ukupna vrijednost: 123.883,51 KM sa PDV-om

 

 

 

3.

 

Izvođenje radova na održavanju gradskih fontana u gradu Srebrenik za 2018. godinu / 50500000-0

Konkurentski zahtjev broj: 07-1639/18

JP Vodovod i Kanalizacija "Srebrenik" DD / ID broj: 4209127580007

8.533,01 + PDV / Plaćanje će se vršiti mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje i ugovornog organa, a u skladu sa zaključenim pojedinačnim ugovorom/ Dobavljač će predmetne radove obavljati od 15.05.2018. godine do 31.10.2018. godine

   

15.05.2018.

 Datum prihvatanja okončane situacije:

12.11.2018. godine

Ukupna vrijednost:

5.583,00 KM sa PDV-om

 

 

 

4.

 

Izvođenje radova na popravci kolovoza ulica sa uređenjem parking prostora i izrade horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u gradu Srebrenik za 2018 godinu / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-1813/18

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

42.737,90 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovornog organa po svakom ugovoru pojedinačno / Okvirni sporazum se zaključuje za 2018. godinu

   

11.06.2018.

   

 

5.

 

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije Ćehaje i Ježinac / 45232410-9

Otvoreni postupak broj: 07-1775/18

"INTERTRANS-KOMERC" MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009

175.210,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja bankarske garancije za garantni period/ Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

22.06.2018.

Datum prihvatanja okončane situacije: 28.11.2018. godine

Ukupna vrijednost: 203.844,79 KM sa PDV-om

Bakovna garancija dostavljena 13.12.2018. godine
6. Izvođenje interventnih radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u gradu Srebrenik za 2018. godinu. Otvoreni postupak broj: 07-2279/18

JP "Vodovod i     kanalizacija"      Srebrenik/          ID broj: 4209127580007

 

16.253,20 KM + PDV /  Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovorenog organa po svakom ugovoru pojedinačno.     01.08.2018.    
7 - a. Lot - 1. Izgradnja EE javne ulične rasvjete na području Špionica donja, Čekanići, Brnjičani, Donji Srebrenik, Dedići, Lipje, Lisovići, Kurtići-Zahirovići, Ibrići i dovršetak radova na I fazi EE rasvjete na području općine Srebrenik započetih predhodne godine. Otvoreni postupak broj: 07-2986-1/18

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

110.040,70 KM + PDV /  Plaćanje izabranom ponuđaču odnosno podugovaraču će se izvršiti po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.     18.09.2018.

 Datum prihvatanja okončane situacije:

06.12.2018. godine

Ukupna vrijednost:

128.698,33 KM sa PDV-om

 
 7 - b.  Lot - 2. Izgradnja EE javne ulične rasvjete u ulici Bosanskih branilaca u Srebreniku  Otvoreni postupak broj: 07-2986-2/18

"ELVIK" D.O.O. Srebrenik /

ID broj:

4209986870009

 
6.914,50 KM + PDV /  Plaćanje izabranom ponuđaču odnosno podugovaraču će se izvršiti po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.     18.09.2018.

 12.09.2019.

6914,50 KM+PDV

 
8. Izvođenje radova na izgradnji dijela ulice Džemala Bijedića Otvoreni postupak broj: 07-3184/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

137.469,64 KM + PDV /  Plaćanje izvršit će se na način da će 30% sredstava platiti odmah nakon prihvatanja okončane situacije, uplatu vrši MZ Bare, a razlika sredstava će se uplatiti, iz budžeta općine, u roku od 30 dana

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

Garantni rok 2 godine

    12.10.2018.    
9. Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora - dovršetak kanalizacije Bijelića brdo Otvoreni postupak broj: 07-3261/18 HIDROMONT D.O.O. Srebrenik

34.598,10 KM + POD/ /plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije

Rok za završetak radova je 30 dana od dana potpisivanje ugovora i uvođenja u posao.

Garantni period 2 godine.

    23.10.2018. Datum prihvatanja okončane situacije: 25.12.2018. godine

Ukupna vrijednost: 40.079,71 KM sa PDV-om

 
 
10. Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana LEAP Konkurentski poziv broj:07-1826/18 "TQM" d.o.o. Lukavac

24.795,00 KM + PDV/80% nakon okončane verzije plana i prihvatanja istog od strane koordinatora i ugovornog organa a 20% nakon usvajanja predmetnog dokumenta od strane Vijeća

Rok za izradu LEAP-a je 5 mjeseci

 

    29.10.2018.g    
11 Asfaltiranje ulice na Bijelića brdu

Otvoreni postupak

broj:07-4640/18

"Jata group" d.o.o. Srebrenik 19.459,00 KM +PDV/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garantni rok 2 godine     25.12.2018.g    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba