Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Program rada gradonačelnika grada Srebrenika i dr. dokumenti

Program rada Općinskog načelnika / gradonačelnika sadrži osnovne zadatke i aktivnosti koje direktno proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta Općine /Grada Srebrenik. Osnovni principi postupanja i rada u predmetnoj godini temeljiti će se na obavljanju i vršenju poslova iz domena lokalne samouprave, definisanim Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, izvršavanju Zakona i sprovođenju općinskih /gradskih Odluka te što boljoj i kvalitetnijoj saradnji izvršne vlasti – općinskih /gradskih službi/sektora sa Općinskim /Gradskim vijećem, institucijama i organizacijama, udruženjima, privrednim subjektima i građanima naše Općine /Grada.

Treba napomenuti da je pored pomenutih ustavnih, zakonskih i statutarnih osnova, ovaj Program rada Općinskog načelnika /gradonačelnika za predmetnu godinu zasnovan i na strateškim dokumentima Općine /Grada Srebrenik: Strategiji razvoja Općine Srebrenik 2011-2020, te Lokalnom ekološkom akcionom planu Općine Srebrenik 2012-2017 (LEAP).

 

 pdfGodišnji plan raspisivanja javnih poziva sa pozicija transfera i subvencija Grada Srebrenik u 20211.67 MB04/05/2021, 08:47

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 147

Juče: 179

Ove sedmice: 1434

Ovog mjeseca: 5432

Ukupno: 447694

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba