Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Održana treća radionica za općinske timove iz oblasti energetskog menadžmenta

Detalj sa radioniceU sklopu “Godine energetske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu, Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Ekonomija energetske efikasnosti (3E), organizovao je treću radionicu za općinske timove iz oblasti energetskog menadžmenta. Radionica je održana danas u hotelu Park u Srebreniku. Jedan od ciljeva navedenih u Energetskoj povelji, koju su 19.6.2013. godine potpisali predstavnici svih općina Tuzlanskog kantona i Tuzlanski kanton je uvođenje sistematskog upravljanja potrošnjom energije.

Upravljanje energijom je process kontinuiranog praćenja potrošnje da bi se otkrila i korigovala pretjerana potrošnja energije, a sve u cilju smanjenja troškova koji se odnose na energiju.. Kako bi pomogli u ostvarivanju ovog cilja USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti – 3 E, u sklopu Godine energetske efikasnosti Tuzlanskog kantona, organizuje niz radionica na temu sistematskog upravljanja potrošnjom energija.

Cilj ove radionice je da općinski timovi za energetski menadžment počnu sa procesom uvođenja sistematskog upravljanja energijom u svojim općinama. Tokom radionice, općinski timovi će imati priliku da saznaju više o procesu podnošenja aplikacija za sredsva kod Federalnog Fonda za zaštitu okoliša i poslušat će prezentaciju o Studiji javne rasvjete koju je pripremio GIZ. 

“Cilj ovih radionica je obučavanje općinskih timova za energetski menadžment o načinima uspostavljanje sistematskog upravljanja potrošnjom energije u općinskim zgradama i sistemima javne rasvjete. Sistematsko upravljanje energijom će rezulirati uštedom u računima za energiju koju općina može iskoristiti za obezbjeđivanje drugih usluga za građane.” – rekao je Glavni inžinjer USAID 3 E projekta, Fahrudin Kulić.

U okviru “Godine energetske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu” USAID 3E će fokusirati aktivnosti na jačanju kapaciteta općina Tuzlanskog kantona kako bi se odredila bazna energetska potrošnja i predložila organizaciona struktura za upravljanje energijom.

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E)  je program vrijedan 4,5 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora.  Cilj pilot projekata je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije.

Kako se korištenje energije smanjuje, tako su troškovi za potrošača niži – u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako sprovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu. Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, obezbijedila blizu 1.6 milijarde  dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 44

Juče: 91

Ove sedmice: 977

Ovog mjeseca: 3018

Ukupno: 164955

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba