Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba Civilne zaštite

Šef Službe Bajro Imširović prof.odbr. i sig.Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu općine Srebrenik regulisana je nadležnost općinske službe Civilne zaštite, čiji se poslovi vrše u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to :

1. Odsjek za civilnu zaštitu
2. Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo – profesionalna vatrogasna jedinica Općine

1. Poslovi koji se vrše iz nadležnosti odsjeka za civilnu zaštitu:

 • izvršava zakone i druge propise i opšte akte iz oblasti za koju je osnovan;
 • organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine;
 • izrađuje procjenu ugroženosti na području Općine;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine i prati njegovu    primjenu;
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine i prati njegovu primjenu;
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje, predlaže i preduzima mjere za unapređenje organizovanja i osposobljavanja Civilne zaštite;
 • organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja;
 • predlaže i realizuje program samostalnih vježbi i izrađuje elaborate za izvođenje vježbi Civilne zaštite u Općini;
 • ustrojava i vodi evidenciju obveznika i pripadnika civilne zaštite;
 • vrši popunu ljudstvom štabova Civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica Civilne zaštite i određuje povjerenike Civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizuje, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • priprema propise iz područja zaštite i spašavanja  iz nadležnosti Općine;
 • vrši operativno stručne poslove za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite kada vrši svoju funkciju;
 • priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti zaštite i spašavanja za općinskog načelnika;
 • obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima.

2. Poslovi koji se vrše iz nadležnosti  Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo – profesionalna vatrogasna jedinica Općine

 • prati organizaciju i provođenje zaštite od požara i vatrogastva na području općine u skladu sa zakonom, propisima kantona i općine; 
 • obavlja poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i preduzima mjere na obezbjeđenju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite;
 • definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja  zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine;
 • u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja organizuje aktivnosti na izradi programa razvoja zaštite od požara i vatrogastva općine u saradnji sa ostalim službama za upravu općine;
 • izrađuje plan zaštite od požara općine i obezbjeđuje njegovu realizaciju u saradnji sa službama za upravu općine;
 • planira i obezbjeđuje provođenje obuke i stručno osposobljavanje  i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice iz stava 1. tačke 2. ovog člana i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i  vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo u kojem je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekta i prostora pravnog lica;
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji se zakonom i drugim propisima stave u njenu nadležnost.

Telefoni koji stoje na usluzi građanima su:

 • 035/366 – 436 – šef službe Imširović Bajro, prof. odbrane i sigurnosti
 • 035/369 – 170 – šef odsjeka za civilnu zaštitu Jašarević Nermin, prof. odbrane i sigurnosti
 • 035/645 – 593 – šef odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo Džaferović Rajib, ing. zaštite na radu

BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE-SITUACIJE (besplatan poziv):

 • 121 – Operativni centar Civilne zaštite
 • 122 – Policija
 • 123 – Vatrogasci 
 • 124 – Hitna pomoć

Dokumenti službe:

E-mail službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 16

Juče: 640

Ove sedmice: 1355

Ovog mjeseca: 5144

Ukupno: 95446

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba