Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Šef Službe Muhamed Jašarević dipl.krim.Poslovi službe obavljat će se u okviru dva odsjeka i to:

1. Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu,

2. Odsjek za društvene djelatnosti

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Obavlja upravne i druge poslove u oblasti društvenih djelatnosti koji su zakonom i drugim propisima, stavljeni u nadležnost organa uprave općine, a odnose se na nauku, kulturu, fizičku kulturu i slično;
 • prati stanje i razvoj u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, socijalne zaštite, starateljestva, turizma i drugih društvenih djelatnosti i preduzima mjere za njihovo unapređenje;
 • koordinira aktivnosti i obavlja poslove vezane za saradnju sa nevladinim sektorom i udruženjima građana; vodi propisanu evidenciju iz svog djelokruga;
 • izrađuje analitičko-informativne materijale za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika;
 • prati stanje u oblasti društvenih djelatnosti i predlaže preduzimanje mjera za sprovođenje utvrđene politike u ovoj oblasti;
 • obavlja poslove vezane za pitanja izbjeglica i raseljenih lica koji budu određeni od strane nadležnih organa Kantona i Federacije;
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, te provodi utvrđenu politiku i prati stanje u navedenoj oblasti;
 • vrši normativno-pravne poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite, priprema nacrte propisa i drugih općih akata koji regulišu pitanja iz navedene oblasti;
 • rješava o pravima članova porodica šehida-poginulih umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, nosilaca ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, mirnodopskih vojnih invalida i korisnika koji su prava iz oblasti boračko invalidske zaštite ostvarili prije 06.04. 1992. g.;
 • rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu, dodatku za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravu na ortopedski dodatak, uvećanu porodičnu invalidninu, o pravima u slučaju smrti i druga prava u smislu važećih propisa o boračko-invalidskoj zaštiti;
 • pruža pravnu i drugu stručnu pomoć u zaštiti imovinskih inetresa članova porodica šehida, - poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u postupcima pred drugim organima; stara se o socijalno-statusnim pitanjima porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih branilaca, nosilaca ratnih priznanja i odlikovanja, uključujući i rješavanje stambenih pitanja i drugih statusnih pitanja navedenih kategorija;
 • vodi evidenciju o porodicama šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te izrađuje izvještaje o ostvarivanju prava nevedenih kategorija;
 • prati i evidentira socijalno statusni položaj korisnika, koji su stekli pravo prije 06.04.1992.g. i preduzima aktivnosti za poboljšanje statusa najugroženijih korisnika;
 • vrši poslove prijave korisnika na zdravstveno osiguranje kod nadležnih institucija;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Šef službe: Muhamed Jašarević, dipl. kriminalist

Kontakt telefon/fax : 035 369-161 (centrala) i 035 369-169

Adresa službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 15

Juče: 640

Ove sedmice: 1354

Ovog mjeseca: 5143

Ukupno: 95445

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba